Nerigården

Skog med mycket grön mossa på marken.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I en sluttning ner mot Stora Ulvsjön ligger Nerigårdens naturreservat. I den nu granrika lövskogen har det tidigare varit både skogsbete och ängsslåtter. Nu syns få spår av detta , men med rätta blicken syns detta fortfarande i fauna och flora.

Igenväxta slåttermarker

Största delen av naturreservatet består av sedan länge övergivna slåttermarker och därefter trädbevuxen betesmark. Området har vuxit igen med både asp, gran och björk.​

Gamla lövträd gillas av både fågel och flora

Det finns många grova aspar där marken är torr, men även andra stora, gamla träd som rönn, tall och gran. I dessa träd finns viktiga boplatser för sällsynta och hotade arter. De är oftast knutna till aspen. Lövrikedomen gynnar fågellivet och förekomst av hålträd och död ved är till fördel för både fågel- och insektsfaunan. Floran är rik med bland annat blåsippa, vårärt och svart trolldruva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 28 ha
Kommun: Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss