Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nittenmossen

Nittenmossens naturreservat består av så mycket som tre välbevarade och värdefulla högmossar. Välbevarade då de har kvar sitt naturliga vattenflöde, värdefulla för sin förekomst av ovanliga växter, fåglar och lavar. Och så är de ringformade flarkarna väldigt snygga på bild uppifrån!

Hur mossarna är uppbyggda

Nittenmossen ligger omgiven av fyra sjöar. Mossen består egentligen av tre mossar, tre så kallade mosseplan som delas av en bäck som löper mellan två av sjöarna; Hedtjärnen och Mosstjärn.

Det sydliga mosseplanet består av en välvd mosse där den högsta punkten ligger mitt i området. Denna typ av mossar kallas koncentriska. I mitten av mossen ligger flera gölar varav den största benämns getögat. Det östra mosseplanet har sin högsta punkt förskjuten österut och sluttar därför åt tre håll. En sådan mosse kallas excentrisk. Mossarna är opåverkade av dikningar, vilket är ovanligt.

Nittenmossen ingår i Natura 2000-nätverket och är utpekat i Myrskyddsplan för Sverige som är ett urval av landets värdefullaste och mest skyddsvärda myrar.

Djur- och växtliv i området

Fågellivet sägs vara rikt utifrån de observationer som gjorts i samband med andra inventeringar. Tretåig hackspett, slaguggla, knipa, kricka, vigg, tjäder, gråspett, mindre hackspett, sparvuggla, skogsduva, sångsvan, grönbena, ängspiplärka, gulärla och trana har vid olika tillfällen observerats i området.

Värdefulla arter av lavar har noterats i den östra delen av Nittenmossen som är belägen i Örebro län. Där förekommer bland annat violettgrå tagellav, dvärgbägarlav, garnlav, och vitgrynig nållav.

Kulturhistoria

Namnet Nitten kommer från finskans niitty som betyder äng eller gräsmark. Det ligger nära till hands att tro att de finnar som först bosatte sig i trakten nyttjande Nittenmossen som en stor fodermark, där de bärgade starr och säv. Det kan även vara så att mossen fick namnet efter Nittentorpet som ligger norr om mossen eller vise versa.

Branden som en naturlig utvecklingsfaktor

Ett sätt att snabbare nå gynnsam bevarandestatus för området är att genomföra naturvårdsbränningar. Dessa nordliga skogar har under lång tid anpassats till brand. Framför allt tallskog är beroende av brand för att den naturliga utvecklingen skall upprätthållas. Naturvårdsbränning är ett sätt att bibehålla och återskapa skogar med hög grad av olikåldrighet och stor variation i sammansättning av trädslag. Läs mer om de planerade naturvårdsbränningarna i skötselplanen.

I juli 2013 genomfördes en naturvårdsbränning på ca 1 ha i reservatets västra del.

En flygbild över ett myr- och skogslandskap med små sjöar här och var och i nedre högra hörnet syns en mindre väg.

Foto: Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen i Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 71 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss