Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tenningbrändan

Brand i skogen

Tenningbrändan, är en skog uppkommen efter en brand. Skogen tändes återigen på, men nu på uppdrag av länsstyrelsens förvaltare

År 1896 uppkom Tenningbrändan genom att hela området mellan Tenningån och Mickelsjön i gränslandet mellan Orsa och Ore eldhärjades. De mest lövdominerade och naturskogspräglade delarna ingår nu i naturreservatet i form av en så kallad lövbränna.

Lövbrännor är ovanliga

En lövbränna är numera en mycket ovanlig naturtyp med höga naturvärden. Skogen får sin prägel av björk och asp, men även några enstaka sälgar är viktiga inslag liksom lönn längs tre bäckar.

Nattviol, tallticka och många olika fåglar trivs här

Det finns även ett varierande inslag av tall och gran. På båda trädslagen växer det rikligt med lunglav, på sälg även enstaka exemplar av nordlig anisticka. Nattviolen har stor spridning i området. Det finns också ett inslag av träd som överlevt flera bränder. Tallticka förekommer liksom lövskogsfåglar som mindre hackspett och grönsångare. Det är gott om hålträd. Arter som förekommer regelbundet är bivråk, järpe, tjäder, spillkråka och tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon, till exempel snöskoter,
  • fånga eller samla in djur, till exempel skalbaggar,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo eller björnide än 100 meter,
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, vedsvampar eller lavar,
  • elda, annat än med medförd ved eller med kvistar plockade från marken eller med handbrutna torrkvistar från växande, det vill säga levande träd. Inga delar från torrakor, torrträd eller liggande träd, så kallade lågor får användas.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2000
Storlek: 120 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss