Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hundhagen

Gles skog intill en sjö

Hundhagen och det intilliggande Millnäset är två landtungor som sticker ut i Insjön. Det ca 110 hektar stora området hyser många olika naturtyper. Området har stort värde för både fauna och flora men även för det rörliga friluftslivet.

Fåglar, svampar och insekter trivs i det gamla lertäktsområdet

Hundhagens mest intressanta naturtyp utgörs av ett mosaikartat område av lertäktgropar mer eller mindre igenväxta av starr och flytbladsväxter. Det är omgärdat av en björk/al-skog och olika videarter. Här finns också en ca 3 hektar stor skogsbetesmark. Stranden som omgärdar området är stenig och den dominerande vegetationen utgörs av vide och skvattram.

Björk och al är de dominerande trädslagen i hela området. De äldsta lövträden har nått en sådan ålder att de är döende och utgör därmed goda växtplatser för vedlevande svampar och insekter. De olika videarterna är mer kortlivade och tillför redan nu fågelliv och svampfloran goda utvecklingsmöjligheter.

Viken mellan Millnäset och Brenäsudden samt Helgåns utlopp i Insjön är delvis bevuxna med starr, vars fröer utgör lämplig föda åt flera andarter.

Ett rikt djurliv

Älg, rådjur, bäver, hermelin och mink är karaktärsarter bland däggdjuren i området. Fågellivet i området utvecklas hela tiden i relation till vegetationens utveckling på land och i vattnet. De vanligast arterna i området är hackspett, trädgårdssångare, rödvingetrast, sävsparv, drillsnäppa, häger och ormvråk. Det är inte sällan som mer sällsynta arter har observerats i området. Bland dessa kan rörhöna, kornknarr och flodsångare nämnas. under flyttfågelsäsongen är jorduggla och blå kärrhök vanliga besökare i området.

Kulturhistoriska förhållanden

Redan på 1800-talet förekom en viss tegelproduktion ute på Hundhagen, bl.a. under ledning av en "herr Berggren". Det mesta av leran hämtades då inte från Hundhagen utan fraktades från backarna upp mot Sätergläntan några kilometer bort. Någon gång under 1910-talet etablerade sig den legendariske "Bäck-Daniel" i området.

Ännu i början på 30-talet fanns knappast någon lergrop nere i Hundhagen som då var åkermark. Axel Bergqvist AB drev under några decennier ett mindre hyvleri och sågverk i området. När tegelbruket brann 1938 upphörde "Bäck-Daniel" med verksamheten som övertogs av en firma från Mälardalen. Fram till 1965 framställdes murtegel i Hundhagen. Därefter har mindre träindustrier, en smidesverkstad och bilskrotar verkat till och från i området. Den lövskog som nu åldras i Hundhagen, har till stor del sitt ursprung i 1950-talet. Då upphörde ett intensivt hästbete som pågått i området under ett 20-tal år.

Tillgänglighet

Vägarna från Insjön mot Rönnäs och Helgbo passerar området, som därmed kan sägas vara lätt att nå. Ut till Millnäset leder en traktorväg. Skogen på udden består av gles björkskog lätt att ströva i. Delar av Hundhagen däremot, är förbuskade och svårtillgängliga. Eftersom marken är perforerad av lertäktgropar, försvåras framkomligheten ytterligare. Stränderna vid Hundhagen och Millnäset är populära utflyktsmål som det är lätt att ta sig fram till även från land.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark
  • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • köra motordrivet fordon i terrängen
  • fånga eller samla in djur, med undantag för fiskar och kräftor i Helgån och Insjön.
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1994 av Leksands kommun
Storlek: 109 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss