Nifelhem

Gles tallskog med ris och mossa på marken.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Välkomna till isriket i norr. Trots namnet har skogsbränder spelat en stor roll för naturreservatets karaktär. På grund av alla stenblock är det svårt att ta sig fram i området.

I Nifelhem finns en gammal tallskog med inslag av gran, björk och asp. Skogen har formats av upprepade skogsbränder. Bränderna har gett tydliga spår som brandskadade levande träd, brandstubbar och stavatallskog. Stavaskog är en tät skog med jämnåriga och klena träd som uppkommer efter en brand.

Här finns också ett skogsbestånd med karaktär av en lövbränna. Det är ett skogsbestånd som också har skapats av bränder och som har mycket fler lövträd än den omgivande barrskogen. I svackor växer gran med inslag av gammal sälg.

Skogen har också formats av avverkningar under andra halvan av 1800-talet, men större delen av skogen är förmodligen en föryngring efter storbranden i området 1888.

Variationsrik skog

Att skogen brunnit många gånger har gjort området variationsrikt. Här finns flera olika trädslag. Skogen är mestadels öppen och det finns en stor mängd död ved i olika nedbrytningsstadier. Det är en bra grund för många olika arter av växter och djur.

Flera skyddsvärda arter trivs i Nifelhem. Till exempel raggbock, kolflarnlav, varglav, lunglav, skrovlig taggsvamp, knärot, tallbarksvartbagge och tjäder.

Spår av brand och människa

I Nifelhem finns en eldpallkoja som användes av skogshuggare som brukade skogen och troligen var ute och avverkade delar av skogen efter att området hade brunnit i slutet av 1800-talet. På väggen i eldpallkojan finns namnet Rune Jansson och årtalet 1858 alternativt 1888 inristat. Det är troligen årtalet 1888 eftersom det då var en omfattande skogsbrand i området. Under året 1888 brann stora mängder skog i Sverige efter en långvarig torka. Men också städer brann, bland annat Umeå och Sundsvall.

I nordöstra delen av reservatet finns spår av en husgrund till en mycket gammal lada som använts vid myrslåtter. I södra delen, vid Mellanslogsmyren, finns spår efter hässjor vilket kan betyda att området brukats som utmark, slåttermark och även som jaktmark.

Namnet Nifelhem

Reservatets namn är valt efter en tidigare bebyggelse i sydvästra delen av området. Inom fornnordisk mytologi är Nifelhem isriket i norr. Området kanske fick sitt namn då det låg otillgängligt inne i skogen, utan vägar och i svår terräng.

En annan förklaring är att lokalt kallades en ryggsäck för niffel. I alla fall i norra Värmland och kanske också i Dalarna. Förr kunde kojor få underfundiga eller ståtliga namn. Trots att de inte var så märkvärdiga. Exempel på namn är Stockholm (vitsigt), Sibirien (det var väl kallt där) och Sveaborg (den kojan ligger alldeles vid norska gränsen och originalet var Sveriges borg längst in i finska viken. Skogshuggarna tyckte väl att det skulle finnas ett Sveaborg i både öster och väster).

Nifelhem blir då riktigt underfundigt eftersom det dels betyder isriket i norr men också hemmet för ryggsäcken. Kanske kan reservatet även bli hem för din ryggsäck ett tag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånde är det inte heller tillåtet att...

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 414 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss