Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Granåsen

En barrskog där många av träden ligger fallna huller om buller.

Träden har fallit som plocke-pin efter stormen som drog fram genom området. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Granåsens naturreservat sträcker sig tvärs över Lungsjöåns dalgång. Här kan du bekanta dig med många växter och djur som trivs i de nordliga skogarna. Granåsen är ovanligt rik på sällsynta arter. Vissa arter har bara hittats på några få andra platser i landet.

Vid Granåsen finns massor med döda träd som blåst ned efter en storm. Det här skapar en bra miljö för många olika skalbaggar och andra insekter. Många av arterna har svårt att klara sig i den brukade skogen genom bristen på döda träd. Men här i Granåsen finns det gott om död ved.

Vindlingar och hål, tecken i trä!

Insekter som lever i trädens ved syns utanpå döda träd, särskilt under soliga, varma dagar i maj och juni. Ibland lämnar de olika spår efter sig i ved och bark. Den större flatbaggen Peltis grossa är en ovanlig art som trivs i höga stubbar med brunröta, och gör stora, ovala kläckhål som liknar myntspringor. Se bild nedan.

I döda, stående björkar lever den stora stekelbocken Necydalis major (se teckning) och på undersidan av vedsvampen fnösketicka sitter ofta mängder med svart-röda skalbaggar av familjen trädsvampgnagare och äter svampsporer.

I svampig bark och ved på gamla vindfällen finns flera sällsynta arter som knäpparna Ampedus borealis och Harminius undulatus, fuktbaggen Cryptophagus lysholmi och kortvingen Olisthaerus substriatus.

Insekterna och dess fiender

Färska granvindfällen kan vara fulla med larver till olika barkborrar, långhorningar och vivlar. Om du ser döende granar med bruna barr i slutet av sommaren så är det ofta granbarkborrens verk. Dess larver jagas dock hårt av rovlevande skalbaggar och parasitsteklar.

Om det ständigt finns tillgång på död ved, som det finns i den naturskogsartade skogen, fungerar sambanden i naturen så att det finns naturliga fiender till t.ex. granbarkborren. På så sätt balanseras förekomsten av granbarkborren så att masshärjningar och skador på växande skog begränsas. En lång rad av sådana insektsfiender är påträffade i reservatet. Dessutom är insektslarverna viktig vinterföda för hackspettarna.

Olika skogsmiljöer inom reservatet

Södra delen av Granåsens reservat utgörs av en lång sluttning med äldre granskog på bördig mark. Centrala delen domineras av lövrik sumpskog längs Lungsjöån, och myrar med gles tallskog. I skogen uppåt höjden i norr syns spår efter tidigare skogsbränder. Här har skogen ovanligt mycket asp och björk.

Naturen på dess egna villkor

Granåsen bär spår av olika naturliga störningar som brand, träd fällda av storm, angrepp av granbarkborre och bäverdämning. I november 2001 uppkom en stor lucka i skogen uppe i södra sluttningen då cirka 500 granar blåste ner och bildade en stor ”stormlucka”.

Skogen kan se stökig ut på sina ställen, men det är å andra sidan nödvändigt för att levande av alla de slag ska hitta en lämplig livsmiljö. Ge Dig ut och utforska skogen och dess invånare.

På sina ställen är mossan len, vattnet porlande och skuggan svalkande. På andra ställen är hindren av död ved höga och myrmarken sank. Naturen är inte iordningställd men den finns här för dig att uppleva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd
  • insamla mossor, lavar, vedsvampar och insekter
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2005
Storlek: 105 ha
Kommun: Leksand och Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss