Bredvalla

I södra delen av Transtrandsfjällen finner man ån Bredvalla som ger detta reservat dess namn. Ån Bredvalla faller brant med flera vattenfall i den trånga kanjonen på Bredvallsfjällets nordsluttning för att slutligen ansluta till Fejmån. Reservatet som sträcker sig längs en del av ån Bredvallas flöde har en varierad, äldre skog med höga naturvärden.

Granskog och sumpskog

Kring de nedre delarna av ån Bredvalla växer granskog av ängsgranskogtyp med rikligt inslag av död ved och en örtrik flora. Här finns arter som; skogsvinbär, ormbär, trolldruva och hultbräken. I reservatets sydvästliga del går granskogen över i en sumpskog med mycket lövinslag där örtvegetationen är rik. Här har man sett tretåig hackspett häcka.

Olika sorters mossa, lav och den mycket ovanliga taigaporingen

På rönn och sälg förekommer lung- och skrovellav. Lodytor, klippväggar och block i stänkzonen från vattenfallen utgör en speciell miljö där ett flertal sällsynta lavar och mossor påträffats, bland annat de starkt hotade lavarna broktagel och trådbrosklav.

Andra skyddsvärda arter som påträffats i området är blåtryffel, skuggnål, luddig stiftdynlav, liten hornflikmossa och den mycket ovanliga taigaporingen.

Gamla granar och tallar med fler än sju liv

I de högre belägna delarna av reservatet breder fjällgranskog av hög ålder ut sig upp mot trädgränsen med större inslag av fjällbjörk ju högre upp man kommer. Vissa
granar har en ålder på 250–300 år. Enstaka brandspår har hittats och dessa tycks bli vanligare ju längre ner i sluttningen man kommer. Exempelvis har en bruten tallstubbe med spår från sju bränder hittats.

Omkullfallet träd. Foto.

Samtliga foton: Sebastian Kirppu.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2021
Storlek: 142 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss