Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hån

På en västsluttning i högt läge och fantastiska vyer, ligger finnbyn Hån. Sjön med samma namn syns nedanför, längs vägen mellan Fredriksberg och Lindesnäs. Här skapar kor och får en värdefull artrikedom genom sitt idoga betande.

Artrikedom skapad av mular

Vid Hån hittar man utbredda betes- och odlingsmarker. Den långa hävden i form av mulars bete från decennier av kossor, får och getter, har skapat denna vackra idyll. Men inte bara det – här finns mängder av arter som kräver slåtter eller bete för att kunna överleva.

Här finns de vanliga arterna liten blåklocka, prästkrage och ärenpris. Här finns mer sällsynta växter som slåtterblomma, blodrot och bockrot. Men framför allt finns det många arter!

Glest beskogade steniga betesmarker

Området består av en stor, trädskuggad betesmark som sträcker sig nedåt sjön. Markerna är mycket steniga, men på flera ställen finns odlingsrösen och små stenfria ytor, gamla åkertegar och fornåkrar. Dessa former är tydliga i den välbetade grässvålen. Även åkermark som odlats i sen tid finns framförallt i södra och östra delen av området.

Betesmarkerna har ett glest skikt av lövträd, framför allt björk, men det finns även inslag av rönn och sälg, enstaka asp och en dunge med gråal i norr. Bland blommorna märks revfibbla, gråfibbla, slåtterblomma, tätört, ärenpris och vårbrodd. Den östra delen, öster om de östligaste byggnaderna, är artrikast. Längs huvudvägen finns på östra sidan en liten stening slåtteräng med blodrot, gökärt, liten blåklocka och prästkrage

Svedjande finnar här redan på 1600-talet

Hela skogslandet har sedan medeltid bebotts av finska invandrare. Dessa svedjebrukande småbrukare bebyggde i första hand de frostfria höjdlägena runt om i området. Byn knöts under 1600- och 1700-talet till den expanderade järnhanteringens hyttor och bruk.

De första finnhemmanen anlades i Hån redan kring 1620. Under lång tid tog man emot kor och småkreatur från Leksand och Ål för sommarskogsbete, ett tidvis välutvecklat alternativ till fäboddrift som så småningom bruken satte stopp för. Som i många andra Säfsnäsbyar revs på 1950-talet den gamla bebyggelsen i Hån och ersattes av moderna byggnader. Det finns dock några byggnader kvar från äldre tider. Den äldsta kvarvarande byggnaden är en bod från 1715. Därutöver finns en bod från 1850 och en vedbod är daterad till 1848.

Vita kor i en beteshage

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • elda,
  • rida eller cykla,
  • tälta,
  • köra motordrivet fordon i terrängen,
  • medföra lös hund

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 53 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss