Trygåskölen

Stenformation i skogen

Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Trygåskölen är ett stort, väglöst och mycket varierat naturreservat, där myrar blandar sig med skogarna. Området ligger nedanför Vedungsfjällens naturreservat. Här finns inga anordningar för friluftslivet, men det är ändå lätt att ta sig fram på åsryggarna.

Gamla torra tallskogar på grusiga åsar

I det här reservatet blandar sig skogarna med myrarna, huller om buller. Skogen växer på moränkullar eller på getryggsåsar, samt som sumpskog längs vattendragen. På de torra åsarna är det mest tall som klarar av att växa. Här finns en hel del riktigt gamla träd. De som inte längre lever, står kvar som torrträd eller som liggande lågor. Dessa kan finnas kvar väldigt länge, i denna torra miljö, innan de bryts ned. Här hittas bland annat dvärgbägarlaven, som växer på lågor av träd som kanske grodde på 1400-talet! Laven är närmast en karaktärsart för denna del av området. Det finns gott om boträd där bland annat tornseglare häckar. Sumpskogarna längs bäckar och myrkanter har ett mycket stort värde tack vare den ringa mänskliga påverkan som skett. En av sumpskogarna har av forskare föreslagits vara en av Sveriges minst påverkade, med granar som är upp mot 280 år gamla.

Rara arter av ticka och bagge

Urskogsprägeln med såväl grova som klenare granar och massvis av lågor ger här livsutrymme åt många skyddsvärda arter. Några som kan nämnas är lappticka, taigaskinn, blackticka, varglav, tallstocksticka och en rik förekomst av mindre barkplattbagge.

Kärr och sumpskog med höga värden

Övrig mark utgörs av omfattande myrområden. Trygåskölen är ett rikkärr med stor förekomst av gräsull. Andra mer krävande arter är huvudstarr som finns i stora bestånd samt glansvide. Kärret avvattnas på bred front mot skogen i väster där den övergår i gransumpskog. Källorna-Storkölen väster om Dyvelberget ligger i ett drumliniserat landskap med inslag av tallskog på moränkullar och små åsar. Området avvattnas via Dyvelan som går tvärsigenom området omgiven av sumpskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter) med följande undantag: insamling av bottenfauna får ske.
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller
    återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 1103 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss