Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uvberget

Brant klippvägg i skogen där många träd har fallit omkull

På Uvberget växer en skog som påminner mycket om en riktig urskog. Skogsbruket har varit i ringa omfattning och har finns mycket död ved och många ovanliga djur och växter.

Nästan urskog på Uvberget

Uvberget undersöktes noga under länsstyrelsens urskogsinventering 2003. Större delen av området klassades då som urskogsartad. En riktig urskog har ju aldrig påverkats av människan. Här har det dock bedrivits ett mindre intensivt skogsbruk, så viss mänsklig påverkan finns. Men huvuddelen av området har den naturliga skogens artsammansättning och ekologiska funktion.

Skogsbrändernas härjningar har lämnat tydliga spår

Brandstubbar och liggande brandskadad ved visar tydliga tecken på att det har dragit fram skogsbränder här under årens lopp. Detta har format skogen, både till vilka träd som finns här nu och vilka arter som trivs. Förutom att branden har dödat träden, har död ved även skapats på annat sätt. Vissa delar av området är rikt på död ved i olika dimensioner och stadier av nedbrytning.

Stor lavrikedom i fuktig luft

Artrikedomen syns bland annat i förekomsten av broktagel, som är en starkt hotad lav-art. Men här finns inte bara många olika lav-arter utan även stora mängder. De trivs extra bra i denna del av Sverige med höga nederbördsmängder och hög luftfuktighet. En ny art för Dalarna upptäcktes just här. Det var granlundlav som är starkt hotad i Sverige. Första fyndet i Sverige av blek kryptolav, som växer på sten, gjordes här. På sluttningar där granskogen växer lite glesare, finns rikligt med garnlav. Denna har minskat drastiskt i skogslandskapet pga kalhyggesbruket, men här kommer garnlaven att bli fredad!

Friluftsliv

Det finns inga anordningar i reservatet. Området är dock relativt lätt att ta sig till i och med att det finns vägar både längs med den östra och västra gränsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan kommunens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2014 av Malung-Sälen
Storlek: 83 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Malung-Sälen

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@malung-salen.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss