Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norra Trollegrav

Norra Trollegravs naturreservat ligger på gränsen mot Härjedalen, i norra delen av Älvdalens skjutfält. Området är en dalgång med mestadels granskog och visst inslag av tall och löv.

Djup dalgång med vattenfall

Cirka 37 kilometer öster om Särna på gränsen mot Härjedalen ligger Norra Trollegrav. Rotälven skär genom det vildmarksartade landskapet i en djup dalgång. Själva trollegraven, en utvidgning av Rotälven, ligger naturskönt i skydd av branta stränder. Längre nedströms bildar Rotälven vattenfall. Berggrunden består i den västra delen av bredvallsporfyr och i öst av granit av garbergstyp.

Gamla träd med naturvärden

Tall och lövskogen har kommit efter de skogsbränder som drabbat området. Enstaka träd i området är upp till 250 år gamla, men de flesta är yngre. Även om enstaka värdefulla träd har avverkats så har skogen ett högt urskogsvärde. På flera tallar växer den giftiga varglaven. Förr användes varglaven, blandad med krossat glas, i åtel för att ta död på vargen.

Norra Trollegrav utgör ett område med en mångfald av livsmiljöer för växter och djur. Många hotade växt- och djurarter är knutna till de livsmiljöer som finns i naturskog. För att bevara den biologiska mångfalden i skogslandskapet är det därför viktigt att skydda skogar med urskogsprägel.

Markerad vandringsled

Den markerade vandringled som leder från skogsbilvägen i söder till Norra Trollegrav fortsätter in i reservatet och löper längs Rotälvens östra sida. Längst upp i norr vid Härjedalsgränsen finns en bro som leder över Rotälven till västra delen av reservatet. Utanför reservatet på södra sidan om skogsbilvägen där stigen mot reservatet börjar finns en slogbod med torrtoalett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 198 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss