Grönsåsen

Från toppen av berget Grönsåsen har man en fin utsikt, bland annat över fäboden med samma namn. Området har en gammal granskog, omväxlande med artrika myrar och kärr.

Grön som granen

Grönsåsen utgör ett relativt mäktigt och vida synligt bergmassiv vars topp ligger på 665 meter över havet. Från toppen sluttar berget brant åt norr ner mot fäboden Grönsåsen. På berget växer mestadels granskog, vilket möjligen är skälet till namnet; det lyser mörkgrönt på håll och sticker därmed av mot övrig tallskogsdominerad terräng i trakten.

Skogsfloran innehåller mest vanliga arter, men i fuktigare delar finns högörter som torta, brudborste och kransrams. Inte mindre än nio arter orkidéer har påträffats, en mycket hög siffra för Särna och ett gott kvitto på områdets kalkpåverkan.

Spår av älgens daglegor och hackspettars födosök

Älgen trivs tack vare goda beten i de örtrika skogarna och på rikmyrarna. Spår av älg påträffas rikligt och ofta stöter vandraren upp älgar från daglegor. Grönsåsen är även attraktiv för skogshöns. Tjädern har en god stam i området och enligt uppgift även lekplatser. Tretåig hackspett förekommer vilket talrika hackspår på äldre granar vittnar om.

Gamla stigar och ristningar från förr

Grönsåsens fäbodar torde vara av mycket gammalt datum då de tillhör de större inom Särna socken. Fäboden finns inritad på storskifteskartan från 1883.

Grönsåsens närhet till fäbodarna gör att området säkerligen har varit intensivt nyttjat för bete. Örtrikare dälder och kärr har sannolikt slåttrats. Spåren efter detta är dock idag i stort sett försvunna. En gammal stig som kan följas i reservatets västra del finns utritad på gamla kartor från 1915, men saknas på senare kartor. Stigen tycks vara en gammal lötgång för vallning eftersom den, liksom flera utritade stigar från fäbodarna inte leder särskilt långt.

På den öppna kulle som utgör reservatets högsta topp finns en hög tall med gamla stegpinnar inslagna. Här finns även ett flertal ristningar i en trädblecka.

Samtliga foton: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Inristningar i en tall

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2014
Storlek: 116 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss