Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Högstrand

Ståtliga och storväxta orkidéer i gult och purpur

Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län

I Högstrand finns en stor artrikedom bland både djur och växter. Men det är kanske framför allt den ståtliga orkidén guckusko som lockar besökare.

Biologisk mångfald

Skogen i Högstrands naturreservat är kalkpåverkad vilket ger en artrik flora. Här kan du finna kransrams och åtta arter av orkidéer samt de sällsynta lavarna skrovellav och violettgrå tagellav.

Huvuddelen av området har bibehållit en stor del av den naturliga skogens egenskaper. Till exempel finns en stor variation både vad gäller blandningen av trädslag och åldersfördelningen. Här och var finns mycket död ved i olika grovlek och nedbrytningsstadier.

Sammantaget ger detta goda förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur. Skyddet av skogen i Högstrands naturreservat är därför ett led i bevarandet av biologisk mångfald.

Friluftslivet

Högstrand har ett värde för det rörliga friluftslivet som besöksmål, bl.a. för att beundra guckuskon på dess enda växtplats i Västerdalarna. Särskilt bland ortsbefolkningen är platsen välkänd och flitigt besökt. Guckuskolokalen vid Högstrand är känd sedan tidigt 1800-tal. I länets naturvårdsprogram finns området upptaget som ett område med mycket högt naturvärde. Det uppmärksammades återigen i sen tid i och med nyckelbiotopsinventeringen som klassade delar av området som nyckelbiotop.

Internationell klassning

Området är utpekat av regeringen som särskilt skyddsområde och ingår i ett sammanhängande ekologiskt nätverk av särskilda bevarandeområden, Natura 2000.

En landsväg och ett litet rött hus. Vattendrag i bakgrunden.

Här vid vägen startar man vandringen för att komma upp till orkidéerna i Högstrand. Foto: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen Dalarna.

AKTA ORKIDEÉRNA!
Förutom nedanstående föreskrifter, och de generella hänsynsregler som allemansrätten omfattar, uppmanas besökare att beträda området med guckusko försiktigt!

Dels för att marken på många ställen här är mycket sank men också för att guckuskon är känslig för trampslitage, bland annat som en följd av att marken kompakteras runt plantorna och att vattenföringen i jorden därmed ändras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • köra motordrivet fordon

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2006
Storlek: 46 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Skylt

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss