Sundbäcken

En blöt myrmark med skog i bakgrunden

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I Sundbäckens naturreservat finns fina tallskogar och våtmarker med rik flora. I skogarna finns delar som är påverkade av kalk, vilket har lett till en rik flora. Brudborste, ängsvädd och liljekonvalj är några av dem. I våtmarkerna finns också fina blommor men även ovanliga mossor.

Skogar och myrar med rik flora

Ren tallskog med mycket renlavar dominerar helt i Sundbäcken. Denna är starkt genomhuggen så att äldre träd är sällsynta. Vissa delar innehåller dock betydande mängder torrträd och lågor. Det har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Några mindre granbestånd finns i anslutning till myr eller vattendrag.

Den lite brantare sluttning som är belägen mitt i reservatet uppvisar en för trakten ovanlig örtrikedom. Detta är säkert tack vare påverkan från kalkhaltigt markvatten, i sin tur beroende på diabasinnehåll i berggrund och morän. De örtrika partierna utmärks av ett tätt buskskikt av en och gråal. I luckor i buskskiktet påträffas örter som slåtterfibbla, brudborste, ängsvädd, liljekonvalj, bergslok och skogsnycklar. Fläckvis finns lågvuxen örtvegetation karakteriserad av kattfot och i något fall mosippa.

Områdets våtmarker är omväxlande till sin uppbyggnad. Fastmattekärr utbildade som öblandmyr med tuvsäv och blåtåtel dominerar men inslag av lösbottnar, mossepartier och tjärnar finns. Kärren utgörs till stor del av kalkpåverkade så kallade rikkärr. I vissa delar är kärren så kalkrika att de bör betecknas som extremrikkärr. Axag är en karaktärsart för de kalkrikaste kärren, ibland i sällskap med brudsporre. Spridda i rikkärren är bland andra björnbrodd, ängsnycklar, dvärglummer, hirsstarr och gräsull. De vanligaste mossorna i rikkärren är guldspärrmossa, liten skorpionmossa och mässingmossa.

Ovanlig snäcka trivs bra här

Områdets högre fauna utgörs av allmännare, tallskogsanknutna arter, bland andra tjäder. Myrarna är så pass små att de saknar våtmarksfåglar, med undantag för den västra myren som hyser gluttsnäppa. Av landmollusker har två fynd gjorts av den exklusiva kalkkrävande snäckan kalkkärrsgrynsnäcka. Kalkkärrsgrynsnäckan är listad som insatsberoende (LR:cd) på IUCN:s globala rödlista för djur, samt upptagen i Annex II i EU:s habitatdirektiv.

Intressant geologi

Sundbäcken ligger på ett underlag av jotnisk sandsten (dalakvartsit) samt, i de västra delarna, diabas. Ett flertal stora diabasblock påträffas vilka rimligen härrör från närbelägen berggrund. Jordarten utgörs av grov, blockig morän som i området uppvisar en påtaglig småkullighet. Sluttningen genomdras dessutom av ett system av erosionsrännor av varierande storlek. Sammantaget ger detta en bruten topografi som är rätt krävande att vandra i.

Området avvattnas åt söder mot Idresjön genom den lilla Sundbäcken, de västligaste delarna genom Spångmyrbäcken. Våtmarker uppträder i vissa sänkor. Dessa har ett ringa torvdjup vilket tydliggörs av att block ibland sticker upp genom torven.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).       

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2013
Storlek: 160 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss