Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stadsberget

Runt Hedemora breder ett platt odlingslandskap ut sig. Alldeles norr om centrum sticker dock ett markant berg upp från omgivningen. Hela femtio meter över slätterna når detta berg, som ligger som en lång limpa i terrängen. Fossila strandlinjer och andra geologiska formationer, tillsammans med värdet som friluftsområde, har gjort att området har skyddats.

En del av Badelundaåsen

Stadsberget är en del av den välkända Badelundaåsen. Åsformationen är ovanligt mäktig här och Stadsbergets yta mäter 1400 x 500 meter och dess högsta delar ligger cirka 50 meter över den omgivande slätten. Faktiskt är det så att höjdskillnaden mellan åsens högsta delar och botten i sjön Hönsan, är i det närmaste 90 meter, vilket är den största relativa höjden hos någon ås i länet!

Vatten förr och nu

Stadsbergets sluttningar är relativt branta. På sluttningarnas övre delar finns tydligt markerade strandlinjer. De visar hur högt havet stod för flera tusen år sedan. Rullstensåsar är vattenförande tack vare dess goda förmåga att släppa igenom vatten. Hedemora vattentäkt ligger strax söder om reservatet. På Stadsberget finns två stycken vattenreservoarer.

Vegetation som minner om sydligare breddgrader

På grund av olika jordarter och olika stor tillgång på vatten i marken, så ändras vegetationen på berget från toppen, ner efter sluttningarna och till foten av åsen. På den torra platån växer det en torr tallskog med olika ris, framför allt blåbär. Ner efter sluttningen tar granarna över och på marken blandas risen upp med blommor och gräs. Även lövträdens andel ökar mot sluttningens nedre delar. Det är främst fråga om björk, gråal, sälg, rönn och asp men på åsens sydvästsluttning finns även inslag av ädla lövträd som ek och lönn. Båda är troligen inplanterade men har god naturlig föryngring. Det kan bero på bergets så kallade "sydväxtbergseffekt". Sluttningarna mot väst och söder, samlar solens värme och det uppstår ett mer gynnsamt lokalklimat som gör att dessa träd ändå trivs så här långt norr ut. Andra träd och buskar som inplanterats är bergtall, silvergran, douglasgran, gullregn, druvfäder och snöbär.

Ett tillgängligt berg nära människorna

Stadsberget ligger i anslutning till Hedemora centrum och kan mycket lätt nås eftersom det går vägar på ömse sidor om reservatet. Stadsberget utnyttjas därför mycket för att springa i, gå ut med hunden, utöva orientera och i skolverksamheten. Det råder ett förbud mot att plocka blommor eller skada annan vegetation i reservatet, men det finns ingenting som hindrar allmänheten från att plocka bär eller svamp i reservatet.

Skog med stora tallar

Samtliga foton på sidan: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • plocka blommor eller skada vegetationen,
  • i terrängen färdas annat än till fots eller på skidor
  • tälta eller göra upp eld på andra än härför anvisade platser.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1972
Storlek: 49 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss