Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lillådalen

En vy på långt håll som visar en gammal tallskog och delar av en grön myrmark.

Foto: Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Lillådalens naturreservat tar i norr sin början vid Erik-Knutsåsen som är den 859 m.ö.h höga höjden intill vägen Mörkret Gördalen. Här finns ett utsiktstorn som ger en magnifik utblick över fjällandskapet i västra Särna. Härifrån syns även reservatets fortsättning söderut längs sluttningen vid Lillådalen och Östra Hållan. Reservatet bildar en länk mellan Fulufjällets nationalpark i söder och Drevfjällets naturreservat i norr.

Vegetation

Myrmarken Avundskölen och dess förlängning norrut bildar ett stort, orört våtmarksområde som inramas av talltorrakor och gammelskog. Myrarna är varierade både vad gäller våthetsgrad och näringstillgång. Merparten är fattiga fastmattemyrar med sparsam växtlighet, men i anslutning till diabas vid Erik-Knutsåsen finns rikkärr med bl.a. björnbrodd och ängsvädd.

Magra fjällbjörkskogar dominerar höjdlägena och övergår diffust i björkblandad barrskog på lägre nivåer. Tallskog överväger, särskilt på de många torra moränkullarna. Intill bäckar och i vissa stråk med översilning, särskilt i anslutning till diabasberggrunden, växer granskog. Denna är mestadels av blåbärstyp, men ställvis betydligt rikare med örtflora i fältskiktet.

Av särskilt intresse i skogsmarken är de bäckar som skurit ganska djupa raviner och där man finner en rik flora och bl.a. en mycket värdefull moss- och lavflora. Vidare finns smala glacifluviala erosionsrännor med speciella förutsättningar för växtligheten. Växt- och djurlivet är annars i stort detsamma som i angränsande Fulufjällets nationalpark. Fulubågan håller öring och lake, Slättåstjärn röding och något öring.

Berggrund och vatten

Berggrunden utgörs av dalasandsten som är genomskuren av ett ca 18 meter tjockt lager av Öjediabas. Diabaslagret löper nordsydligt längs hela sluttningen. Området uppvisar till skillnad från övriga Fulufjället inga uppseendeväckande geomorfologiska former. Ställvis är dock moränen av starkt kuperad dödiskaraktär i de lägre delarna av dalgången.

Endast två sjöar finns i området, den lilla Granåstjärnen samt den ca 21 ha stora Slättåstjärnen. Från dessa rinner Skärdalsbäcken som växer till Lillån och slutligen Görälven på sin färd söderut. De norra delarna avrinner genom Bellebäcken till Fulubågan och Fulan. I sluttningen i söder finns några mindre bäckar: Görankällan och Sågbäcken som rinner ned till Görälven.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoter på markerade leder då marken är snötäckt. Snöskoter får även framföras på Slättåstjärnens is samt för färd mellan Gammelsätern och angöringsplats vid landsvägen.
  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2002
Storlek: 2212 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss