Kråkbergskärret

Någon mil sydväst om Mora ligger Kråkberget. Nedanför dess sydostliga sluttning finner vi kärret som bär dess namn.

Ett litet område med stor variation

Här finns lite av varje - fuktiga svackor med många olika blommor, en stor del sumpskog i form av klibbalkärr och på höjderna finns gammal tall- och granskog.

Blommor, svampar, lavar och mossor

I de fuktiga och näringsrika svackorna kan du hitta vitsippa, missne, kabbeleka och flera olika arter av orkidéer. Vad sägs om ängsnycklar, spindelblomster och korallrot? Den söta lilla gullpudran växer också här.

Eftersom området innehåller mycket döda, stående och omkullfallna träd, så triva många olika svampar och lavar också här. Till exempel kan rosenticka, doftskinn och violmussling nämnas, samt de poetiska namnen brunpudrad nållav, kortskaftad ärgspik och vitgrynig nållav.

Området ingår i Natura 2000

Kråkbergskärret ingår i det europeiska nätverket av skyddad natur som kallas Natura 2000. Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekandet av Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom att peka ut Natura 2000-områden åtar sig länderna att långsiktigt bevara de utpekade värdena i områdena. För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning, en så kallad bevarandeplan. Denna finns inbakad i skötselplanen, som du hittar här intill (Beslut- och skötselplan).

En hackspett som sitter på en trädstam

Den tretåiga hackspetten sitter på betryggande avstånd uppe i sitt träd. Redo att börja hacka sina karaktäristiska hackmärken i form av hål efter varandra som bildar horisontella linjer på stammarna. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag gäller för insamling av löst liggande, mindre och torra grenar och kvistar, i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 21 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss