Alderängarna

Vid Alderängarna får du uppleva en varierande natur. Från höjderna vid parkeringen slingrar stigar och trappor ned mot ängarna och så småningom fram till klapperstensstränderna vid Österdalälven. Variationen har också lett till att många olika växter och djur har sitt livsrum här. Här finns inte mindre än 27 hotade arter.

Vandra till ängarna

För att ta sig ner till själva ängarna måste du gå nerför nipbranten. Det är en tydlig och bra stig att gå, men lutar stadigt nerför merparten av sträckan. Det kan vara bra att komma ihåg, då du måste gå tillbaka upp samma väg. Med normal kondition går det utmärkt.

När du kommit fram till ängarna är det läge för en paus - stanna och njut! Vill du gå längre fortsätter du att följa stigen vidare ner till älven. Här finns ett vindskydd att rasta i.

Promenaden från parkeringen ner till ängarna är cirka 800 meter. Från ängarna ner till älven är det ytterligare 1 km att gå.

Värdefullt inlandsdelta

Alderängarna ingår i Morafältet, vilket är utpekat som riksintresse. Området har bedömts vara av internationell betydelse som exempel på ett inlandsdelta.

Höga värden för biologisk mångfald

Här finns branta nipor, urskogsartade partier, öppna slåttermarker och klapperstensstränder i anslutning till Österdalälven. Tillsammans med den vackra och ostörda landskapsbilden har området hög betydelse för den biologiska mångfalden. Ängarna slås varje år för att de arter som trivs i öppna marker ska kunna fortsätta att finnas kvar här.

Labyrinter med ovanliga djur och växter

Reservatet är en labyrint av vattenvägar, källor och kärr. I omgivningen reser sig branter där gran och aspar växer. Florans ovanligaste inslag är mosippa, getväppling och backstarr. Bäver, utter och lodjur syns ofta här. Här häckar också fåglar som spillkråka, slaguggla, stjärtmes och mindre hackspett.

Salunäbb

Salunäbb är ett gammalt reservat inuti Alderängarna. Inuti Alderängarna finns ett litet naturreservat som bildades på femtiotalet med namnet Salunäbb. Syftet med reservatet var att bevara ett mindre område skogbeklädd nipa av geologiska skäl. I dag ingår Salunäbb i det nyare och större Alderängarnas naturreservat och omfattas av samma föreskrifter.

 

Vattendrag mellan hög växtlighet på kanterna och skog runtomkring

Stilla vatten flyter fram i lugnt mak i Alderängarnas naturreservat. Foto: Stefan Hamreus, Länsstyrelsen Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller fallna träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • fånga eller insamla djur samt störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • köra cykel och motordrivet fordon i terrängen

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 1998 av Mora kommun
Storlek: 120 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Mora kommun

Alderängarna består av två kommunala naturreservat, Alderängarna och Västra Alderängarna. Västra Alderängarna beslutades 2020 och är 58 ha stort.

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
mora.kommun@mora.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss