Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Djustjärnsmyrarna

En tjärn med en skogsridå i bakgrunden i vackert solljus.

I detta reservat finns en stor variation. Här finns våtmarker och åar, opåverkade barrskogar och ett stort inslag av lövträd. I området finns även många sällsynta mossor, lavar och svampar.

Våtmarker i norr

I norr ligger Djustjärnsmyrarna, vilka även fått ge namn åt reservatet. Det är ett stort komplex med våtmarker, åar och flera små tjärnar. Området är uppsplittrat av holmar med fast mark där mestadels barrblandskog växer. Myrarna är relativt opåverkade av mänsklig verksamhet. Det finns flera bäverdammar i området. På flera ställen har skogsmarken lagts under vatten vilket fått till följd att det finns mycket stående död ved i området.

Gamla skogar med spår av bränder

De södra delarna av reservatet består i högre utsträckning av mer opåverkade skogar. Träden är i genomsnitt över 150 år gamla. Här finns flera fuktigare områden, med örtrika bäckdråg och sumpskogar. Flera träd är bevuxna med den hotade arten lunglav och man hittar spår efter tretåig hackspett på flera träd.

De centrala delarna, som domineras av Östra och Västra Knasmosseberget, består till stor del av tallskog som påverkats av skogsbruk. Det är väldigt lite liggande och stående död ved och skogen domineras av ett likåldrigt bestånd av tall. Det finns dock en del äldre träd kvar i området och man hittar spår efter bränder i form av gamla stubbar och brandljud i stående träd.

Orre, ullticka, knärot och björn

Stammen av skogshöns är stark och chansen att få se tjäder, orre och järpe vid ett besök i området är stor. I området har man även funnit många sällsynta arter med mossor, svampar och lavar, men även en och annan blomma och fågel. Bland de högre djuren finns även björn, vilket kan bekräftas genom det påträffade björnidet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2015
Storlek: 542 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss