Översjöåsen

Vy över blöt myrmark med gult gräs och några klena, döda trädstammar stående i myrkanten

Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Översjönåsens naturreservat finns en mil öster om Särna på gränsen mot Härjedalen. Översjön ligger på 653 meter över havet omgiven av ett vidsträckt myrområde.

Värdefull myr med många olika fågelarter

Myrarna består mest av artfattiga kärr och mossar med flera sänkta sjöar som vuxit igen till sumpkärr. Området bedömdes vara den artrikaste av alla myrar som besöktes vid den stora myrfågelinventeringen i slutet på 1970-talet. Här har setss bland annat brushane, smalnäbbad simsnäppa, dvärgmås, sädgås, stjärtand, skedand och svarthakedopping.

Kärvt klimat gör att träden växer långsamt

På myrholmarna växer gammal tallskog och de småkulliga sluttningarna är ofta starkt utglesade på grund av kärvt klimat och återkommande skogsbränder. På vissa ställen lyckas föryngring bara i skydd av gamla skyddande tallar, så kallade tallöverståndare och lavheden däremellan är trädlös.

I svackornas fuktiga lägen finns ofta trögväxta hänglavsrika gamla granbestånd. Många rödlistade arter växer här som visar att här alltid har funnits skog, till exempel varglav, gräddticka och liten sotlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.
  • framföra - på lägre flyghöjd än 300 meter - och landa med luftfartyg (inklusive drönare),

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med följande undantag:
    − insamling av bottenfauna får ske.
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 1431 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss