Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsmansberget

Barrskog med lite björkar här och var och blåbärsris på marken.

I detta lilla naturskogsområde kan du vandra stiglöst och hitta många sällsynta växter och djur. I den variationsrika skogen, med både tall, gran och lövträd, torra partier växlat med våtare delar, växer många spännande lavar och svampar.

Ovanliga arter som gillar bränder och döda granar

Tack vare att det har vuxit skog länge på den här platsen och att den har stor variation, har många sällsynts arter påträffats. Exempelvis lateritticka som främst lever på grov tallved, fläckporing som gynnas av skogsbränder och lappticka som lever på död gran i främst brandrefugier (områden med skog som förskonats från skogsbrand).

Blöt granskog och torr tallskog

I öster finns en blöt gransumpskog med gammal grov gran, med inslag av äldre björkar och rönnar. Här finns det gott om död ved, både som stående torrakor och liggande lågor. Hänglavarna och mossan på marken växer ymnigt och verkar trivas bra. I hällmarkskogen, som främst förekommer på höjden i väster, finns gamla grova och knotiga tallar med toppbrott. De många brandljuden (skador efter brand på stammarna) vittnar om regelbundna skogsbränder.

I skogar utan stigar finns fågel, älg och björn

De typiska naturskogsarterna bland fågel, som tretåig hackspett och skogshöns, förekommer i området. Dessutom strövar här ibland både älg och björn. Området saknar stigar, skoterleder och andra friluftsanläggningar. Troligen bedrivs inget omfattande friluftsliv i området, men vill man besöka ett orört och tyst skogsområde, har man kommit rätt!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark

Det är inte heller tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 48 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss