Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Källmyrarna

I det här lilla reservatet finns mycket att uppleva - skog med spår av bränder, myrar med fina blommor och en källa som gett området dess namn.

Variationsrik skog där lavar och tjädrar trivs

Här växer en omväxlande skog med fast och torr mark blandat med fuktigare partier. En smal myr avgränsar reservatet söderut och ett större myrparti ligger insprängt mitt i området. I skogen växer bland annat signalarterna kattfotslav, garnlav och vedticka. Signalart betyder att de signalerar att området har höga naturvärden och även andra intressant arter. Den rödlistade laven rynkskinn, som växer på undersidan av grova, liggande stammar av gran, finns även i området. Skogen är även ett tillhåll för många tjädrar, då flera spelplatser finns inom och i närheten av reservatet. I bildspelet ovan ses även den söta vita slåtterblomman och den klorofyll-lösa tallörten.

Gott om block och träd, men även en källan

I Källmyrarnas naturreservat är det ibland inte så lätt att ta sig fram. Det är gott om stora stenblock och omkullfallna döda träd på marken. Vid reservatets nordöstra gräns, där det centrala myrpartiet har en utstickare mot skogsbilvägen, springer en källa fram. Från denna kan området ha fått sitt namn, Källmyrarna.

Brandljuden är spår från bränder

På flera träd syns så kallade brandljud. Det är skador som har uppkommit på stammarna vid skogsbränder. Sådana har alltså härjat i området för länge sedan. Man kan tro att dessa skulle vara skadliga för naturen, men det är precis tvärtom. Det finns många insekter, svampar och fåglar som direkt eller indirekt är beroende av att det brinner med jämna mellanrum. Så här får man kanske hoppas att elden drar fram igen inom kort.

Myrmark i solljus

Samtliga foton på sidan har Johanna Malmgren tagit, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Med signalarter menas arter som genom sin närvaro kan tyda på att ett område har höga naturvärden. Signalarter används för att leta upp skogar med höga naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på att ett skogsområde har extra höga naturvärden. En förteckning över vilka arter som har utsetts som signalarter finns i Skogsstyrelsens Handbok för inventering av nyckelbiotoper.

Signalarter bland mossor, lavar och svampar växer ofta på underlag och i miljöer som blivit allt ovanligare i våra modernt brukade skogar. Signalarterna kan signalera att skogen har haft ett stabilit ekosystem eller att skog har funnit länge på platsen. Dessa arter sprider sig långsamt eller är svaga kolonisatörer. Andra arter kräver miljöer med speciella vattenförhållanden eller en speciell jordmån.

Läs mer i boken Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog från Skogsstyrelsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2004
Storlek: 19 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss