Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bastberg

Tät barrskog med en stig mitt i bild

I Bastbergs naturreservat växer en blandskog av tall och gran på hällmark. Många av tallarna är runt 200 år gamla vilket är mycket ovanligt för skogarna i kommunen. Skogen ligger nära fäbodstället Bastberg vilket nyttjas av sommarboende. Skogsområdet är mycket vackert och vandringsleden Siljansleden går igenom området.

Skog rik på ovanliga arter

Granarna på hällmarken är senvuxna och rika på hänglavar. På några av dem växer den ovanliga och därför rödlistade laven violettgrå tagellav. Inslaget av gran ökar i takt med tjockare jorddjup. Då blir även skogen grövre med ett stort inslag av grov död ved i form av lågor och torrakor. På granlågorna har de rödlistade vedsvamparna rynkskinn och ullticka hittats. Gnagspår av skalbaggarna bronshjon och vågbandad barkbock är allmänt förekommande på död ved. Spridda i området förekomer även enstaka äldre sälgar, rönnar och björkar i området. De har också stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Fossila åkrar

En del av skogsmarken har i äldre tider använts som odlingsmark. I området finns lämningar av något som arkeologer brukar kalla fossil åkermark med åkerhak och odlingsterrasser, grunda diken och odlingsrösen. Dessa visar hur marken brukades i äldre tider. Rester av den forna grässvålen kan fortfarande ses på några håll.

Vandra hit och rasta här

Det kan naturligtvis finnas bra anledningar till att ta bilen hit, men vi hoppas att ni som kan, väljer det bästa alternativet - genom att vara flitig, hälsosam och klimatsmart väljer du då att vandra hit! Om du följer den fina vandringsleden Siljansleden från Tibble har du drygt 6 kilometer att gå, vilket de flesta klarar på drygt en timme. God tur!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada träd och buskar inklusive torrträd, torrstubbar och vindfällen,
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • elda annat än på anvisad plats.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2019 av Leksands kommun
Storlek: 3,15 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss