Söderberget

Utsikt vid en brant med skogar i bakgrunden.

Utsikten från Söderberget är milsvid. Men vad är det man ser egentligen? Det kan du ta reda på genom att läsa den fina träkartan som finns på plats. Foto: Per Ax, Mora kommun.

Söderberget är ett av Moras mest intressanta berg med en flora rik på lavar, svampar och kärlväxter. Berget har ett långt brant parti som vetter mot sydöster och toppen når så mycket som 450 meter över havet. I norra delen växer laven långskägg. Här finns också andra intressanta arter, som stinksyska, skuggviol, kransrams, trubbfjädermossa, skuggblåslav och grovticka.

Gaffelbräken och getrams

Moras finaste plats för dvärghäxört är ytterligare ett bevis för områdets kvaliteter. Ymnig förekomst av blåsippa här och var indikerar visst kalkinnehåll i berggrunden. I själva branterna påträffas bland annat gaffelbräken och getrams. I södra delen av detta område finns imponerande tallar som är metergrova och högvuxna.

Ett bestånd med 22 lindar, både trädformiga och krypande bildar ett av norra Dalarnas största lindbestånd. Nedanför detta, mot kraftledningsgatan, finns en lavgranskog med klena träd på blockrik mark. Sådana lavgranskogar blir allt ovanligare och det är mycket möjligt att skogen kan vara intressant för många insekter.

Rosenticka, rynkskinn och ullticka finns inom hela området och Söderberget torde hysa Moras största och mest spridda förekomst av rosenticka. Själva lindbeståndet är en säregen växtplats med t ex sötvedel och fransad jordstjärna, Geastrum fimbriatum. 1990 fanns 50-100 ex av svampen vid lindarna.

Ovanligt långt skägg

Lavgranskogen är brandpåverkad precis som de flesta branter på Söderberget. Stubbar visar spår efter cirka 10 bränder, och det finns fortfarande brandljud i levande tallar och granar. Några registrerade brandår är 1692, 1704, 1749, 1774 och 1827.

Långskägget växer dock i ett parti där brand varit mycket sällsynt. Arten växer i brandrefugier och överlever inte i skogar som brinner, vilket betyder att den indikerar en mycket ovanlig miljö i Mora.

Söderberget är också en ypperlig plats för flera krävande fågelarter, t.ex. ugglor och rovfåglar. Sammanfattningsvis är Söderberget ett av Moras mest intressanta berg med en rik lav-, svamp- och kärlväxtflora. Även ur insektssynpunkt är området intressant.

Kanelros och liljekonvaljer finns det här

Ett stort parti har också avgränsats norr och öster om långskägget. I öster ingår intressanta talldominerade, blockrika marker med ett flertal vackra lokar omgivna av örtrika marker med en, kanelros, liljekonvalj och ängsvädd. Reservatets sydligaste hörn utgörs av en nyckelbiotop som tidigare har avsatts som biotopskydd. Här är skogen örtrik, relativt fuktig och grandominerad med ett rikt inslag av död ved i form av lågor.

Magnifik utsikt

Leden upp till toppen är bitvis brant och lite besvärlig. Men väl uppe på toppen belönas du med en magnifik utsikt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.
  • fånga eller samla in djur
  • köra motordrivet fordon med undantag för färd i kraftledningsgatan

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1993
Storlek: 25 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss