Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Örjasänget

Koja i skogen

Inklämt i sänkan mellan Hålbergsåsarna och Höglindan ligger Örjasängets naturreservat. Vandra genom området på den gamla fäbodstigen, ta bron över den fina lilla Långsundbäcken och ta en paus i kolarkojan!

Opåverkad dalanatur med fäbodstigar

Där finns Kolbäcksåns nordligaste källflöden vid Lilla och Stora Bortbergstjärn samt den gamla fäbodstigen, som leder ända från Källbäcken vid Västerdalälven till Risåsarna och Höglindan. Det är gammelskogen som är viktigast i reservatet men tillsammans med de fina bäckarna och myrarna bildas ett intressant stycke dalanatur som är ovanligt opåverkad.

Myrar som förr i tiden slogs

Om man söker sig in i reservatet på den gamla fäbodstigen från skogsbilvägen längs östra sidan, passerar man strax en stor tall. Kanske syns fortfarande de stora klösmärkena från en björn, en bit upp på stammen. Går man vidare passerar man tvärs över flera smala men artrika sumpskogsstråk. Sedan tar blockiga tallbackar vid. Man måste över Långsundbäcken, vidare förbi Friluftsfrämjandets kolarkoja och sedan går man fram mot själva Örjasänget - de gamla slåttermyrarna.

Örjasänget börjar där tre bäckar flödar samman och sträcker sig sedan söderut längs Långsundbäcken. Stigen fortsätter över bäcken från Stora Bortbergstjärn upp genom en tallskog för att försvinna ur reservatet i höjd med Lilla Bortbergstjärn. Tyvärr har inga uppgifter framkommit som visar omfattningen av den gamla myrslåttern men den borde ha varit mest intensiv på de rikare myrarna längs Långsundbäcken. 

Fina skogar för tjäder och hackspett

Detta stora sammanhängande område med gammal skog, fina sumpskogar i flera stråk i kombination med myrar, tjärnar och bäckar utgör grunden för höga naturvärden. Skogen i reservatet domineras av tall, men det finns också mycket gran och en del lövträd. Björk, gråal, klibbal, rönn och sälg förekommer här och var medan aspen är mycket fåtalig. Ett litet lövskogsbestånd finns väster om Lilla Bortbergstjärn.

Reservatet innehåller mycket fina fågelbiotoper främst för tjäder men också för tretåig hackspett. Namnet Fågelliksmyran längst i nordöst syftar säkert på orrlekarna på myren. Bland kryptogamer kan nämnas ovanligare arter som liten spiklav, vitmosslav, kantvitmossa, dropptaggsvamp, vedticka och rödgul trumpetsvamp.

Kultur och friluftsliv

Tyvärr har inga uppgifter framkommit som visar omfattningen av den gamla myrslåttern men den borde ha varit mest intensiv på de rikare myrarna längs Långsundbäcken. Den gamla fäbodstigen är en stor tillgång för reservatet och den ingår i ett stort unikt system av gamla fäbodstigar. Friluftsfrämjandets öppna kolarkoja fungerar bra som rastkoja längs stigen.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan man ta av österut från RV 66 vid vägvisning mot Lindesnäs/Lövsjön. Efter cirka 3,6 km ligger reservatet precis väster om grusvägen som går från Salå station och norrut. Där vandringsleden går in i reservatet i öster finns en parkeringsficka. Här finns också en reservatsskylt.

Genom området passerar en vandringsled som ingår i ett stort ledsystem som knyter ihop gamla fäbodleder i Gagnefs kommun. Det är Friluftsfrämjandet Gagnef som förvaltar ledsystemet. Norrut går leden mot Säljebodarna och söderut mot Höglindan.

Tänk på att spängerna längs leden kan vara väldigt hala vid fuktiga förhållanden. Följer du leden från parkeringen i öster kommer du efter cirka 0,6 km fram till en kolarkoja som förvaltas av Friluftsfrämjandet Gagnef.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
  • framföra motordrivet fordon

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2006
Storlek: 173 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss