Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Säl

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Grönsten i berggrunden och vatten som silar genom markytan - detta är två av de viktigaste faktorerna för att detta område är så rikt. Detta tillsammans med en stor andel lövträd, gör att många sällsynta arter finns här.

Grön sten i marken ger gröna marker

Reservatets läge i nedre delen av en lång och jämn sluttning från höjderna vid Sönnberget och Byberget gör att marken håller en hög fuktighet. Här och var finns både torrare partier, källflöden och rena sumpskogspartier med stort inslag av klibbal på socklar. Skogen innehåller till stor del en frodig granskog där näringsrikt vatten silar genom de övre marklagren utför sluttningen. På berggrundskartan över länet finns just här också inlagt ett grönstensområde som ger ett högre näringsinnehåll än den omgivande graniten.

Trådfräken är en av alla ovanliga arter här

Det är just för dessa anledningar som området har höga naturvärden; en sammanhängande översilad granskog. Den hyser träd av olika ålder och storlek, den är rik på död ved vilket gynnar framför allt insekter, lavar och mossor och den är mycket lite påverkad av modernt skogsbruk. Det är en naturtyp som i vanliga fall har brukats intensivt under lång tid och därför är underrepresenterad i naturreservaten i Dalarna. Den här typen av skogar är viktig för många arter. Det är t ex ingen tillfällighet att den kalkgynnade växten trådfräken förekommer här på flera ställen. Andra noterade arter är till exempel gammelgranslav, ullticka och rynkskinn. Det stora inslaget av lövträd är också viktigt, där lövträden är koncentrerade till vissa stråk med klibbal, björk, något gråalstråk samt några spridda aspar. Även de spridda gammeltallar i området har naturvårdskvalitéer.

Skogen har påverkats av människor och djur

Läget intill Säls fäbodar gör att man kan utgå från att förr påverkades området av tamdjur på skogsbete. En annan påverkan ligger i att några av källorna just ovanför reservatet sedan lång tid nyttjas som vattentäkt för Bröttjärna by. Skyddsområdet för vattentäkten går delvis in i reservatet.

Besöksinformation

För att besöka reservatet åker man förbi Bröttjärna och svänger sedan in på vägen som går norrut mot Byberget. Längs vägen finns en parkeringsficka och här finns också informationsskylt. Observera att vägen är bommad under tjällossningstider, då får du parkera vid vägkorsningen och gå ungefär 100 m längs vägen för att komma till reservatet.

Här får du ströva på egen hand då det inte finns några iordningställda anordningar för besökare.

Reservatsskylt finns dels vid en parkeringsficka längs vägen väster om reservatet och dels längs stigen i östra kanten av reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
  • framföra motordrivet fordon

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2006
Storlek: 22 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350