Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lilltuppen

Stort stenblock på vilket det ligger ytterligare en stor sten. Allt i en gles tallskog intill en myr, i soligt höstväder.

Foto: Maria Blomkvist, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Lilltuppen är det lilla reservatet med de stora naturvärdena. Allt sammantaget i en vacker miljö med stora stenblock, brandskadade gamla stubbar och en stor artrikedom.

Branden har skapat denna skog

De biologiska värdena i området är mycket höga. Skogen i Lilltuppens naturreservat har växt upp på egen hand efter kanske en brand. Skador på träden, så kallade brandljud, som tydligt går att hitta i stubbar tyder nämligen på att skogen är en lövbränna i sent stadium. Nu finns här mest tall och gran men inslaget av asp och sälg är stort. Skogens ålder uppskattas till ca 110 år.

Lavar, skalbaggar och svampar trivs här

Träden i skogen består av yngre och äldre träd i varierande storlek om vartannat. Död ved finns spridd i området både i form av stående torrakor och omkullfallna lågor.

Marken är delvis blockrik med inslag av riktigt stora stenblock. Ett mindre sumpstråk sträcker sig genom området och skapar en variation av markfloran. Vid en inventering av lavar samt vedsvampar påträffades bland annat violettgrå tagellav, garnlav, dvärgbägarlav, kattfotslav, tallticka, ullticka, kötticka och doftskinn i området. Spår av vågbandad barkbock, mindre och större märgborre samt tretåig hackspett har observerats i området.

Sammantaget visar detta goda förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur. Skyddet av skogen i Lilltuppens naturreservat är därför ett led i bevarandet av biologisk mångfald.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du åka cirka 1,5 km norrut från Balungsstand och där svänga västerut. Sedan gäller det att välja rätt i några grusvägskorsningar för att ta sig till reservatet. Observera att vägen är bommad vid tjällossning och otjänligt väglag.

Parkering och information

Parkeringsmöjlighet finns vid vägens slut och här finns också reservatsskylten. Inga övriga anordningar för besökare finns.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 33 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss