Högsveden

Några mil öster om Enviken och Linghed breder detta fina lilla skogsområde ut sig. Här finns en skog med gamla tallar, där vissa har spår efter skogsbränder och andra efter inhuggningar från människor.

Blandad skog med gamla talljättar

På södra änden av Sundsjön rinner det in en liten bäck. På båda sidor om denna finns två mindre höjder. Det är här Högsvedens naturreservat ligger. Norr om bäcken växer en blandskog med tall och gran, men även med lite lövträd. Det mest iögonfallande är de stora, äldre tallarna, med många träd som är över 300 år gamla och 25–30 m höga. Den äldsta tallen har daterats till slutet av 1500-talet!

Tidigare bränder och nyskapade bränder

Brandspår finns spritt, och de tidigare återkommande bränderna är anledningen till att de norra delarna har så mycket tallar. De tål bränder bättre än gran. Bristen på brand i modern tid har lett till att granen dock har ökat och börjat konkurrera ut tallarna.

Död ved ger liv åt svampar, lavar och insekter

Inom hela reservatet finns gott om död ved av olika dimensioner. En del står kvar som ståtliga torrakor, medan andra har fallit och ligger på marken, så kallade lågor. Tack vare den stora tillgången på död ved, finns här många skyddsvärda arter. Ullticka, varglav och vågbandad barkbock är några av dem som trivs här. I skötselplanen kan man i artlistan se vilka alla de andra arterna är som har hittats här.

Magiska värktallar är skyddade

Ett antal av tallarna har kulturhistoriska spår i form av inhuggningar som har gjorts i syfte att bota värk. Dessa sågs som magiska träd och man trodde de kunde bota bland annat tandvärk. Dessa är klassade som fornlämningar och är därmed skyddade från alla handlingar som kan skada eller förändra dessa enligt kulturmiljölagen.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du i Svartnäs köra mot Lilla Björnmossen där du svänger västerut och sedan letar dig upp till norra änden av Sundsjön. Kör försiktigt sista boten då vägen kan vara lite gropig. Vid vägs ände finns en vändplan där du kan parkera.

Från parkeringen går idag en stig lite norr om reservatet och efter 600 m svänger en stig söderut och in i reservatet och fram till tandvärkstallarna. Det kan dock vara lite knepigt att hitta stigstarten vid hygget, men spana runt lite så hittar ni den nog till slut.

I dagsläget saknas reservatsskylt.

Inga övriga anordningar för besökare finns.

Skog

Foto: Carl Lehto, Länsstyrelsen Dalarna

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 29 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss