Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Säxberg

Utsikt över skogar

Säxberg är ett omväxlande område som genomskärs av två sprickdalar, en i norr och så den i söder som har fått det fantasieggande namnet Trollkyrka. Till denna leder områdets enda stig, en omarkerad sådan i en delvis svår terräng.

Skogar har sparats på grund av svår terräng

Säxberg ligger i ett område som har påverkats starkt av skogsbruk. Men på just det här berget har man under en längre tid lämnat skogen nästan orörd eftersom den är mycket svårbrukad. Både den fina, magra hällmarkstallskogen samt den lite mer bördiga granskogen, har inte kunnat avverkats på grund av mängden block och branta sluttningar. Detta har många hotade arter istället dragit nytta av. Här har man hittat varglav och mosippa men även andra intressanta arter med märkliga namn som rynkskinn, stjärntagging, purpurmylia och fåglarna tretåig och mindre hackspett samt stjärtmes. En längre artlista finns i skötselplanen, bilaga 3.

Trollens boning i område med stor vildmarkskänsla

Inom naturreservatet finns Trollkyrka. Den är registrerad som en kulturhistorisk lämning av typen naturföremål/naturbildning med tradition. Enligt tradition och folktro har trollen haft sin kyrka på platsen för sprickdalen.

Reservatet ingår även i det av Naturvårdsverket utpekade Vildmarksriket, som är ett riksintresse för friluftslivet. I Mora kommuns översiktsplan anges området vara ett av kommunens finaste naturskogsområden med många hotade och sällsynta arter.

Säxbergs sprickdalar tros ha skapats genom flera processer. De kan ha åstadkommits genom rörelser i berggrunden som har skapat sprickzoner, erosion av inlandsisens smältvatten samt genom fortsatt vittring fram till modern tid. Sprickdalarna med sina rasbranter har speciella, skyddande miljöer som de lite mer kräsna arterna trivs i.

Den norra sprickdalen

Sprickdalen är v-formad, blockig, rak och kilometerlång och här finns en av Mora kommuns få kända lokaler för trådbrosklav. Trådbrosklaven har hittats på träd och på en klippvägg. Den norra sprickdalen är blötare än den södra och är en av kommunens finaste lokaler för mossor, bl.a. finns här kommunens rikaste förekomst av purpurmylia, som täcker stora ytor på lågor och stenar.

Den södra sprickdalen - Trollkyrka

Trollkyrka en registrerad övrig kulturhistorisk lämning av lämningstyp naturföremål/-bildning med tradition. Enligt tradition och folktro så har trollen haft sin kyrka på platsen för sprickdalen (Riksantikvarieämbetet). Trollkyrka är en kilometerlång, v-formad, blockig och rak sprickdal med rasbranter som skapar säregna skyddade miljöer för hänsynskrävande arter. Till Trollkyrka kommer man genom att följa en upptrampad stig från en skylt vid vägen. Stigen går in i sprickdalen samt längs sprickdalens västra sida.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2018
Storlek:
66 ha
Kommun:
Mora
Förvaltare:
Länsstyrelsen
Natura 2000:
Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss