Sörmyren-Hynsån

En myr och ett vindlande vattendrag fotograferat från luften en dimmig höstdag.

Hynsån slingrar sig fram på sin väg genom reservatet till sjön Svarten. Foto: Urban Gunnarsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Detta reservat bjuder på ett av länets finaste myrområden. Mossrikedomen är stor liksom de fågelarter som gärna besöker området. Vandra fram på stigen i norr, men var försiktig om du ger dig ut på myren, så du inte kliver ner i någon vattenfylld göl.

Sörmyrens myllrande myrmarker

Sörmyren är en högmosse som har blivit utpekad som ett av länets och landets mest värdefulla myrområden. Mångfalden av vitmossarter är stor. Här växer bland annat björnvitmossa, flaggvitmossa och granvitmossa. En fullständig artlista går att finna i skötselplanen.

På myrmarken utmärker sig den excentriska högmossen. En mosse kan endast ta upp vatten från regn och det som växer uppe på mossen är därför arter som inte kräver mycket näring. Vid Sörmyren ligger mossens högsta punkt inte i mitten, utan i utkanten. Det är därför den kallas excentrisk. I mitten av mossen ligger vattenfyllda gölar, där långbenta vadarfåglar gärna spatserar. Med sina smala näbbar silar de vattnet och dyn på jakt efter insekter. I de torraste delarna av mossen står krokiga små tallar och på marken växer det odon, kråkbär, ljung och tranbär.

I den södra delen av myren tar kärren över. Här finns det både trådstarr- och flaskstarrkärr. Och ännu längre söderut finns rismossar, sumpskog och skogskärr.

Livet under ytan

Från sjön Hyn meandrar Hynsån fram genom skog och myr, in i reservatet för att slutligen rinna ut i sjön Svarten. Under ytan lever många olika fiskar och några av dem är stensimpa, elritsa, abborre och öring. Det finns även spår av bäver vid Hynsån.

Hynsåns vatten har burit timmerstockar som flottades bort från skogen där de fällts. Nästan alla vattendrag i Sverige har någon gång använts för flottning. Inför flottningen rensades stora stenar från åarna och ibland grävdes de djupare för att stockarna skulle komma fram snabbare. Idag restaureras vattendrag eftersom flottningen har påverkat många vattenlevande arter negativt.

Vattnet som botade sjukdomar

Norr om leden, öster om Edlabäcken ligger en trefaldighetskälla. Förr i tiden trodde man att källan kunde bota sjukdomar om man drack från den. Då skulle vattnet ta med sig sjukdomarna norrut, som var de ondas hemvist. Vid källan växer mossorna kärrkrokmossa och purpurvitmossa. Purpurvitmossans nästan vinröda färg ger det annars gröngula mosstäcket ett speciellt utseende.

Friluftsliv

Genom den norra delen av reservatet passerar en stig där man kan vandra och köra skoter. Över Hynsån har det byggts en enkel bro.

Fisket i reservatet administreras av Lingheds fiskevårdsområdesförening. Om du vill fiska ska du vända dig till dem för att köpa fiskekort.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får samlas in i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att skoter får framföras på de markerade skoterleder som finns i beslutskartan då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 217 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.