Tures äng

I den gamla gruvbyn Tuna-Hästberg några mil sydväst om Borlänge hittar man naturreservatet Tures äng. Reservatet är ungefär 1 hektar stort och består av två slåttermarker, Tures och Lundvalls äng, samt en betesmark som sammanbinder dessa. Det långvariga bruket av marken och den kalkrika jordmånen har lett till att många arter trivs här, framför allt växter och svampar.

Lång historia av slåtter med lie

Tuna-Hästberg har sitt ursprung i en finnbosättning från mitten av 1600-talet. På gamla kartor kan man se att ängen som givit namn åt reservatet började användas som slåttermark redan i slutet av 1600-talet. I mer än 300 år har alltså marken, nästan utan avbrott, slagits med lie. I början av 1900-talet slutade man slå många ängar, men på denna yta upprätthölls hävden* av Ture Persson mellan 1934 och 50 år framåt. 1990 började några medlemmar i Naturskyddsföreningen slå Tures äng med lie och sedan 1991 är man formell brukare av marken. De senaste åren har även Tuna-Hästbergs hembygdsförening engagerat sig i skötseln.

Det faktum att hävden aldrig upphört är en starkt bidragande orsak till att den fortfarande har så många arter. På Lundvalls äng upphörde den traditionella slåttern i slutet av 50-talet. Den hävdades därefter oregelbundet fram till börja av 90-talet då årlig slåtter återupptogs. Trots detta glapp har även denna äng en mycket rik flora.

* att hävda, betyder inte bara att påstå något. I ängssammanhang betyder hävda att man sköter eller vårdar ängen. En välhävdad äng är alltså välskött!

Blårödling och guckusko

I reservatet finns mängder med intressanta och vackra arter. Detta tack vare det långvariga bruket av marken och inslaget av kalk i jordmånen. Drygt hundra kärlväxter har hittats i området. Bland dem hittar vi knägräs, blåsuga, kattfot, darrgräs, hundstarr, fältgentiana, brudsporre, slåtterfibbla, tvåblad, jungfrulin och ormrot. Här växer även den ovanliga orkidén guckusko.

Ett 60-tal arter av ängssvampar har också påträffats, bland annat de mycket sällsynta arterna blårödling och sepiavaxskivling. Trädskiktet består framförallt av lövträd och är tätare i de centrala delarna.

Blårödling och guckusko syns i bildspelet ovan.

Ett besök på Tures äng

Ängsmarken gör sig bäst för ett besök under vår och sommar, men även tidig höst. Reservatet har en entré i den nordvästra delen där det står en slogbod (vindskydd på dalmål) och ett picknickbord där medhavd lunch eller fika kan ätas med utsikt över den vackra omgivningen. Slogboden är i gott skick och sköts av hembygdsföreningen. Här finns ett antal informationsskyltar uppsatta där du kan läsa om områdets naturvärden och historik.

Visa hänsyn till markägare och betesdjur

Både Tures äng och Lundvalls äng ligger på tomter som tillhör privatpersoner och på sommaren går djur på bete i hagen. Vi vill därför be besökare till reservatet att visa respekt för detta genom att inte gå in i beteshagen när djur finns där och bara röra sig i reservatets nordligaste delar.

Människor som jobbar med slåtter på en äng en solig sommardag

Foton på sidan: Anders Janols och Johanna Malmgren, Länsstyrelsen

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 1 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.