Hösätern

En myr med guldgult gräs intill en sjö. Skogshöjd i bakgrunden.

I reservatet Hösätern, kan du uppleva allt från rena urskogen med hotade mossan nordisk klipptuss, till långt tillbaka kulturpåverkade marker runt Hösäterns fäbod.

Slutet på lång förkastning

Området ingår som en nordlig utpost av en mer än fyra kilometer lång förkastning som stupar mot Smågarnas och dess vattensystem i öst. Förkastningen uppvisar rena lodytor av varierande storlek på ett flertal platser efter hela dess sträckning. I sin norra del, som innefattar reservatet Hösätern, uppvisar området en mäktig förkastningssida med branta sidor mot nordost.

Rik berggrund ger rik växtlighet

På platåns norra del, invid bebyggelsen, består skogen av gammal blandbarrskog med stort inslag av gamla grova tallar. Nedanför förkastningen, som bitvis är mycket blockrik, finns en gammal granskog som är rik på örter. Här är också inslaget av död ved påtaglig. Vegetationen är här och var påverkad av berggrunden som är rik på diabas, samt det rörliga grundvattnet. Berggrunden av diabas kallas här Öjebasalt.

Biologiska värden

De branta bergssidorna uppvisar höga naturvärden. Här återfinns bland annat den hotade mossan nordisk klipptuss (Cynodontium suecicum). Arten är endast känd från norden och från norra Ryssland. Nordisk klipptuss är hotad och Sverige måste ta ett särskilt ansvar för arten.

Skogen är till större delen naturskogslik med mycket död ved. Här påträffas flera naturskogsarter såsom vedsvamparna ullticka och gränsticka. Skogen nedanför förkastningen är bitvis örtrik med påtaglig påverkat av rörligt markvatten. Arter som tolta, trolldruva och spindelblomster återfinns här.

Historisk och nuvarande markanvändning

Hösäterns fäbod berörs i viss mån av reservatets västra del. Tägterna håller delvis på att växa igen då inga kreatur håller efter växtligheten. Nuvarande bebyggelsen på fem stugor är relativt enhetlig äldre utan inblandning av nya fritidsstugor. Fäbodmiljön bedöms ha ett kulturhistoriskt och miljömässigt värde väl värt att bevara. De kulturhistoriska lämningarna består av odlingsrösen, fäbodväg samt ristning i häll. Fäbodvägen är idag bara till viss del synlig.

I Dalarnas ängar och betesmarker kan man läsa: ”Hösätern är en liten fäbod tillhörig Vörderås, belägen i en västsluttning sydost om Völsjön. Den steniga slåttervallen nedanför stugorna är ännu öppen och hyser en typisk slåtterängsvegetation av ”fäbodtyp”, dock något artrikare än vanligt vilket troligen beror på viss diabaspåverkan. Ett flertal stora, grova sälgar som bär spår av lövtäkt bidrar till fäbodens skönhet. Av de spår från den forna slåttern i form av tex hässjerester som ännu står kvar kan man dra slutsatsen att fäboden har brukats in i sen tid.” Skogen invid fäboden, på reservatets platå, har historiskt utnyttjats för skogsbete.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada förkastningsbranternas känsliga växtsamhällen genom att klättra eller genom annan fysisk påverkan på dessa,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • använda området för tävlings- eller annan verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 33 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss