Kasttjärnsberget

Närbild på blå skylt med vit stjärna

På denna blockrika höjd syns spår efter härjningar av skogsbränder. Sluttningarna är mer bördiga. Sällsynta arter har hittats i området.

Natur och geologi

Norra delen av reservatet består av brandpräglad tallskog. Området är bitvis blockrikt och kargt. Här och var växer äldre, trögvuxna träd och här finns även en del torrakor (stående, döda träd).

I reservatets östligaste del finns en del lärkträd. Här är skogen mer bördig och grandominerad och det finns också ett antal spår av äldre mänskliga aktiviteter som odlingsrösen.

I nordsluttningen mot Kasttjärnen består skogen av för området typisk blåbärsgranskog med en del döda stående och omkullfallna träd. Här har lunglav hittats liksom violettgrå tagellav och ullticka vilket tyder på att området hyser goda naturvärden.

Berggrunden består till största delen av granit med undantag för Kasttjärnsbergets topp som består av gnejstonalit.

Kulturvärden

Två fornlämningar finns i området. Dels en bytomt med lämningar efter två gårdar bestående av minst sex husgrunder, två källargrunder och en brunn. Här återfinns ett antal gamla planterade fruktträd och buskar. Den andra fornlämningen är en fäbodlämning som består av sex husgrunder, röjningsrösen och stenmurar.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Leif Helldal

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250338

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 139 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.