Slogmyrloken

Gles tallskog med en myr i bakgrunden

Slogmyrlokens naturreservat mellan Falun och Bjursås består av sumpskogar och myrmarker med de två myrsjöarna Slogmyrloken och Ståbiloken i mitten. Reservatet bildades främst för att skydda grodarten större vattensalamander.

Vattensalamandern leker här​

Större vattensalamander är en 14-16 cm långt groddjur. Det vårtiga skinnet är svart till mörkt brun och buken är orangegul med svarta fläckar. Salamandern lever större delen av året på land, i skog och fuktig ängsmiljö i blockterrängen, cirka 10-100 meter från tjärnarna. Under lekfasen utvecklar hannarna en karaktäristisk ryggkam och en silverfärgad strimma längs med sidan. Salamandern leker under vår och försommaren i grunda småvatten och sjöar. Honan lägger ett ägg i taget som hon slår in blad från diverse undervattensvegetation. Arten är mindre vanlig och fridlyst. Varken ägg, yngel eller fullbildade djur får fångas, dödas, skadas eller flyttas.

Cykelled och stigar finns i området

Naturreservatet genomkorsas av en mindre väg i väst-östlig riktning som också är markerad som cykelled. Vägen har funnits sedan åtminstone 1600-talet och kallas Bjúrsvägen. Området saknar vandringleder men här och var finns mindre stigar upptrampade av djur och människor.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block.
  • skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • insamla växter och ryggradslösa djur i annat syfte än utbildning eller forskning. Det är tillåtet att plocka blommor, bär eller matsvamp för eget bruk.
  • köra motordrivet fordon med undantag för körning med snöskoter vid spårning för skidspår på markerad stig på beslutskartan som du kan läsa i länken som ligger till höger.
  • rida utanför markerad stig enligt beslutskartan som du kan läsa i länken som ligger till höger. Ridning är ej tillåtet i skidspår.
  • elda på annan än anvisad plats.
  • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 61 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.