Källmyrarna

Barrblandskog med mycket stenblock och mossa på marken.

Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Skogen består av en gammal barrblandskog med inslag av björk. Området har brunnit för länge sedan vilket ett mindre antal brandhögstubbar vittnar om.

Gott om block och träd, men även källan som namgett området

I Källmyrarnas naturreservat är det ibland inte så lätt att ta sig fram. Det är gott om stora block och omkullfallna döda träd på marken. Vid reservatets nordöstra gräns, där det centrala myrpartiet har en utstickare mot skogsbilvägen, springer en källa fram. Från denna kan området ha fått sitt namn, Källmyrarna.

Variationsrik skog som gillas av sällsynta lavar och spelande tjäder

Det är ett omväxlande bestånd med fast mark och fuktigare partier om vartannat. En smal myr avgränsar reservatet söderut och ett större myrparti ligger insprängt mitt i området. I skogen växer bland annat signalarterna kattfotslav, garnlav och vedticka. Signalart betyder att de signalerar att området har höga naturvärden och även andra intressant arter. Den rödlistade laven rynkskinn, som växer på undersidan av grova, liggande stammar av gran, finns även i området. Skogen är även ett tillhåll för många tjädrar, då flera spelplatser finns inom och i närheten av reservatet.

Med signalarter menas arter som genom sin närvaro kan tyda på att ett område har höga naturvärden. Signalarter används för att leta upp skogar med höga naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på att ett skogsområde har extra höga naturvärden. En förteckning över vilka arter som har utsetts som signalarter finns i Skogsstyrelsens Handbok för inventering av nyckelbiotoper.

Signalarter bland mossor, lavar och svampar växer ofta på underlag och i miljöer som blivit allt ovanligare i våra modernt brukade skogar. Signalarterna kan signalera att skogen har haft ett stabilit ekosystem eller att skog har funnit länge på platsen. Dessa arter sprider sig långsamt eller är svaga kolonisatörer. Andra arter kräver miljöer med speciella vattenförhållanden eller en speciell jordmån.

Läs mer i boken Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog från Skogsstyrelsen.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2004
Storlek: 19 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen