Långsjöskogen

Närbild på ormen snok, med sina vitgula fläckar på sidan om huvudet. Resten av kroppen är gråsvart och glänsande i ett rutmönster.

I Långsjöskogen kan du få träffa på en av våra fridlysta ormar - snoken. Den är ofarlig, men vissa personer upplever det som lite läskigt att stöta på en orm. Backa då bara långsamt därifrån. Foto: Sören Nyström, Borlänge kommun.

Långsjön är ett välanvänt område med många större och mindre stigar. Här promenerar man till badplatsen eller bara för att se vitsippor eller höra fågelsång. Skogen är en mosaik av olika miljöer, där den mest iögonfallande är den högstammiga blandskogen som möter dig på vägen in i reservatet.

Sjö formad efter isblock

Långsjön är en så kallad dödisjö. Sådana bildades i samband med landisens avsmältning då kvardröjande isblock bäddades in i sand och grus för att sedan så småningom smälta bort. Gropen som bildades efter isblocket blev sedan dagens Långsjön.

Tidigare militär användning

Genom att området använts för militär övningsverksamhet har det en unik markanvändningshistoria. Inget produktionsskogsbruk har bedrivits, men det har förekommit både vedhuggning och grävningar i marken. Den historiken har bidragit till dagens utseende med högstammiga ofta glesa blandskogar med ett varierande inslag av grova tallar, granar, björkar och aspar.

Rikt djur- och växtliv

I sluttningen längs Långsjön och i några andra partier finns ett rikt buskskikt med hägg, björk, rönn, asp och sälg och ett örtrikt fältskikt. Den nordvästra delen avviker med sitt täta men ganska högstammiga gråalbestånd med inslag av björk och sälg. Den grova, långa och blandade skogen och den bitvis rika tillgången på död ved skapar många värdefulla småbiotoper för växter och djur t ex ekorre, snok, mindre hackspett, blåsippa, tibast, skavfräken, ormbär, blåtry och nejlikrot.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, stubbar och buskar. Det gäller både stående eller omkullfallna sådana.
  • köra motordrivet fordon utom på vägen till badplatsen med tillhörande parkeringsplats

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Stig Stig

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2008
Storlek: 37 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.