Skissen

Naturen i Skissen är omväxlande. Här finns ett kuperat landskap med berghällar, sjöar, tjärnar, bäckar och småmyrar. Skogen består av olika arter i olika åldrar. Allt detta skapar en fin omväxling i landskapet. Här finns även spår efter både gamla och nya bränder.

Bergknalle som trots höjd alltid legat under

Den skogsklädda bergshöjden som är högsta punkten i reservatet når drygt 150 meter över havet. Jordlagren är tunna, och här och där syns berghällar. Hela området ligger under högsta kustlinjen, det vill säga den nivå som havet nått som högst i vårt land. Här har alltså hav under många år stått och svallat vågor fram och tillbaka. Då försvinner det finaste gruset och kvar blir bara större stenar och block. Det brukar kallas "svallade moränytor" och "svallgrus". Det kan ses särskilt söder om Hedmossen.

Naturlig brand vanlig förr - nu återskapar vi den på nytt!

På många av de äldre tallarna finns spår efter gamla skogsbränder som har härjat i området. Elden är en naturlig del av skogens dynamik och när skogen brinner skapas nya miljöer för många olika växter och djur. Förr i tiden var det vanligt med stora skogsbränder eftersom det inte fanns resurser att släcka dem. Idag har vi effektiva släckningsmetoder så större skogsbränder är mycket ovanliga. För
att behålla den naturliga dynamiken i skogen genomför Länsstyrelsen kontrollerade naturvårdsbränningar i olika naturreservat. Här i Skissen brändes ett område i norra delen av reservatet hösten 2013. En till naturvårdsbränning gjordes i två omgångar under sommaren 2020. Det mesta som ingick i bränningen bestod av 50-årig tallskog.

Läs mer om varför elden är så viktig på Life Taigas webbplats. Länk till annan webbplats.

Gamla domänreservat med gammal skog

Sluttningarna ned mot sjöarna rymmer näringsrikare delar. Området som ligger mellan sjöarna Svartskissen och Klar-Skissen avsattes redan 1948 som domänreservat. Resten av området ingår i ett nyare domänreservat där skogsbruk tidigare tilläts men omloppstiderna förlängdes. Skogen består till största del av granskog, barrblandskog och tallskog där de äldsta bestånden är uppemot 250 år. Området är småkuperat. Det finns två små sjöar och några mindre tjärnar samt ett par bäckar i området. Skogsbestånden är av olika ålder, trädslagsblandning och slutenhet och skapar omväxling i landskapet.

Genom tallskogen syns en sjö i bakgrunden och en liten raststuga med bänkar utanför.

Foto: Per Gustavsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig
  • Fiske Fiske
  • Toalett Toalett
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Anders Heurlin

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250339

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 141 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.