Nordbläster

En vidsträckt myr med några gamla tallar i förgrunden.

Här finns en blandning av myrar och skogar som gynnar växt- och djurlivet. Inslaget av småvatten i våtmarkerna skapar goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. I skogsmarken omkring myrarna finns gott om gamla tallar och torrakor. Här har skogsbränder gått fram och dessa ska nu återskapas genom naturvårdsbränningar.

Två områden nära varandra med höga värden

Nordbläster ligger i en trakt med höga värden för tallskog, tillsammans med det närliggande Ålderfljot som också är naturreservat. Att dessa två likartade områden ligger så nära varandra, gör dem särskilt värdefulla i ett längre perspektiv.

Hög luftfuktighet hjälper vissa arter

Gemensamt för många av de skyddsvärda arter som hittats i området är att de kräver en hög luftfuktighet. Det omväxlande landskapet med myrar och småvatten mellan torrare skogsåsar gör att fuktighetskrävande arter här hittas i öppnare tallskogar än vad som annars är vanligt. Tillgången på död ved och gamla träd intill myrarna är därför en viktig tillgång i detta område. I nordväst finns ett litet klibbalkärr. Kattfotslav, som hittats här, är ett tecken på att området är ett värdefullt skogsområde med konstant hög luftfuktighet. Även gammelgranskål visar att skogen har haft gamla granar lång tid tillbaka.

Orördhet och variation är värdefullt

På flera platser i området finns bestånd med riktigt fin, bitvis urskogsartad, gammeltallskog. Brand har historiskt sett varit en viktig faktor för att bibehålla de öppna tallskogarna. På flera ställen inom området går att hitta gamla stubbar med flera brandljud. Målsättningen är att gammeltallskogen ska behålla sina höga naturvärden. Bränning ska därför användas för att restaurera mer skogsbrukspåverkade bestånd i området.

Myrmarkerna utgörs till största delen av mjukmattekärr utan särskilt utmärkande drag. Orördheten, storleken och mosaiken med myr och gammal skog utgör de högsta naturvärdena.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar.
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för framförande av snöskoter på snötäckt mark på markerad skoterled.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

  • Vandringsled
  • Skoterled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 371 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen