Nybrännberget

En stor gammal stubbe i skogen

Tänk om träden kunde tala... Då skulle områdets 450-åriga tallar säkert ha en del att berätta. Förmodligen skulle de berätta om de dramatiska bränderna som härjat här. Och om asparna som intog skogen efter elden, och om alla arter som bor här.

Återkommande bränder syns i tallarnas bark

Skogsbränder har format och påverkat skogarna i dessa trakter långt tillbaka i tiden. Återkommande bränder var förr mycket vanliga. Bränder startade genom åsknedslag och spred sig över stora områden. Många av Nybrännbergets växter och djur är därför anpassade till och beroende av bränder. Här finns gamla tallar i vars bark, skador från upp till fem bränder är synliga. Dessa märken kallas brandljud. Tallar är extra tåliga att motstå brand och här finns träd som är upp mot 450 år gamla. Tänk om de kunde berätta vad de varit med om…

Lövträd intar skogen efter branden

Tack vare just dessa bränder finns här många äldre lövträd, främst aspar. Dessa har växt upp efter en hård skogsbrand då kanske många granar och en del tallar dog. Luckorna som då uppstod kunde asparna växa upp i. Denna stora tillgång på äldre lövträd saknas oftast i modernt brukade skogar. Om inte skogsbränder återkommande härjar i skogen, kommer dessa träd så småningom försvinna och ersättas av barrträd.

Rikligt med fåglar och lavar

Här finns också ett stort inslag av torrakor. Fågellivet gynnas av den rika tillgången på hålträd. Här finns bl.a. hackspettar, slaguggla, pärluggla, svartvit flugsnappare och rödstjärt. Här hittar man hotade och sällsynta lavar som varglav, smalskaftlav och brunpudrad knappnålslav. Även rosentickan och gränstickan förekommer här.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar och lavar
  • fånga eller insamla djur
  • göra upp eld
  • köra motordrivet fordon i terrängen.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1991
Storlek: 171 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000