Nackarberg

Nackarberg är en liten finnbosättning på gränsen mellan Säfsnäs och Grangärde socknar. Området är beläget på Nackarbergets sluttningar.

Gamla odlingsmarker som inte brukats på länge

Den gammal finnbosättningen Nackarberg ligger mitt i reservatet och delar av den gamla odlingsmarken och vissa byggnader kan man finna spår av. Naturreservatet ligger i typiskt lidläge med små odlingsmarker närmast husen. Odlingsmarken har inte brukats under lång tid och spår av odlingsmarken syns som smärre trädlösa ytor.

Så här ser skogen ut i området

Närmast husen växer lövträd. I övrigt finns det mest barrträd i skogen. I den östra delen i sluttningen ned till Nackarbergsmossen ligger ett skogsområde med naturskog. Området har en urskogsartad skog med stor mängd grova aspar och död ved. Den västra delen som sluttar mot Nackarbergets topp utgörs av barrblandskog. Skogen är präglad av ett skogsbruk som brukats enligt ålderdomliga metoder. Här och var finns små öppna ytor där avverkning skett. Enstaka tallar och lövträd har fått stå kvar vid avverkningarna.

På den sura och magra marken förekommer främst blåbärsris. Den nedre delen av östsluttningen har fuktiga till blöta förhållanden. Kantzonen mot myren består av sumpgranskog från gles margransdominerad typ till tätare bestånd. Den svaga översilningen som sker i skogen skapar mattor av vitmossor i bottenskiktet. I hela skogen finns lövträd, förutom björkar även gamla aspar och rönnar.

Naturens egen mosaik

Påverkan av det småskaliga skogsbruket och självföryngring har lett till en naturlig återväxt i området med björk och asp. Trädskiktet är mosaikartat, påminnande av en naturskog trots den mänskliga påverkan som skett genom långa tider, gamla och unga träd tall, gran och lövträd i en härlig blandning. Riktigt gamla tallar med storkroniga grenverk står som giganter på ett par ställen.

Artfynd

Aspgelelav, skinnlav, blek örnlav, lunglav, liten vaxlav. Gröngöling, tretåig med flera hackspettar, tjäder.

Friluftsliv

Strövvänlig skog med inslag av intressanta biotoper, växt och djurarter.

En gammal matkällare

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terräng

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 76 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000