Hån

Vita kor i en beteshage

Finnbyn Hån ligger i lidläge på 350 m höjd i en västsluttning mot sjön Hån längs vägen mellan Fredriksberg och Lindesnäs. Själva naturreservatet är 53 ha och omfattar byns alla odlingsmarker.

Beskrivning av Hån

Finnbyn Hån ligger i lidläge på 350 m höjd i en västsluttning mot sjön Hån längs vägen mellan Fredriksberg och Lindesnäs. Själva naturreservatet är 53 ha och omfattar byns alla odlingsmarker.

Området utgörs av en stor, trädskuggad betesmark som sträcker sig nedåt sjön. Markerna är mycket steniga, men på flera ställen finns odlingsrösen och små stenfria ytor, gamla åkertegar och fornåkrar. Dessa strukturer är tydligt läsbara i den välbetade grässvålen. Även åkermark som odlats i sen tid finns framförallt i södra och östra delen av området.

Betesmarkerna har ett glest skikt av lövträd, framför allt björk, men det finns även inslag av rönn och sälg, enstaka asp och en dunge med gråal i norr. I örtskiktet märks liten blåklocka, blodrot, prästkrage, revfibbla, gråfibbla, slåtterblomma, tätört, ärenpris, bockrot och vårbrodd. Den östra delen, öster om de östligaste byggnaderna, är artrikast.

Längs huvudvägen finns på östra sidan en liten stening slåtteräng med blodrot, gökärt, liten blåklocka och prästkrage.

Kultur

Hela skogslandet har sedan medeltid bebotts av finska invandrare. Dessa svedjebrukande småbrukare bebyggde i första hand de frostfria höjdlägena runt om i området och knöts under 1600- och 1700-talet till den expanderade järnhanteringens hyttor och bruk.

De första finnhemmanen anlades i Hån redan kring 1620. Under lång tid tog man emot kor och småkreatur från Leksand och Ål för sommarskogsbete, ett tidvis välutvecklat alternativ till fäboddrift som så småningom bruken satte stopp för. Som i många andra säfsnäsbyar revs på 1950-talet den gamla bebyggelsen i Hån och ersattes av moderna byggnader. Det finns dock några byggnader kvar från äldre tider. Den äldsta kvarvarande byggnaden är en bod från 1715. Därutöver finns en bod från 1850 och en vedbod är daterad till 1848.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 53 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000