Skärklacken

Skog

I denna upp mot 200-åriga tallskog, finns spår efter både kolning och skogsbränder. Förutom den sällsynta hackspetten tretåig hackspett finns här flera ovanliga lavar och mossor.

Strax väster om detta naturreservat finns en bergsklack med namnet Skärklacken. Nedanför bergsklacken ligger en fäbod med samma namn, Skärklacken. I fäboden finns både lämningar efter bebyggelse samt befintliga byggnader kvar.

Inledningsvis är det iögonfallande grova tallar som fångar besökarens blick, varefter granen i sluttningen också är av respektabel storlek. Äldre död ved finns sparsamt medan nyligen döda eller döende träd finns spritt i hela området. Spår av bränder finns i hela området i form av brandljud och kolnade stubbar.

Skogen utgörs av både ren tall- och ren granskog och däremellan en blandning av dessa. Åldern på tallskogen är upp mot ca 200 år med ett flertal tallar i åldern 150 år medan de äldsta granarna är ca 130 år.

Kring Bullerbäcken i nordost vid myrens utlopp finns en sumpskog som påverkats av översvämningar. Här är gott om död ved och inslag av klibbal på socklar. Längst i öster på myren finns tallskog med skvattram i bottenskiktet. Ute på den trädklädda myren finns stora mängder med torrakor av klenare mått. Nedströms reservatet har öring och bäcknejonöga påträffats.

Av de sällsynta arter som finns här, kan nämnas violettgrå tagellav, knärot, ullticka och tretåig hackspett.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 24 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen