Berg-Annas berg

En skogsbäck med en massa ormbunkar i strandkanten.

Öradtjärnsbäcken rinner genom området. Det finns en snitslad, men otydlig och något svårframkomlig stig som går igenom reservatet längs med denna bäck. Foto: Maria Blomkvist, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Berg-Annas berg består av branter med rikliga mängder död ved, torrare områden med gamla tallar och längst ner rinner en fin bäck genom området. Här finns alltså ett urval av barrnaturskogens livsmiljöer på en liten yta och kan därför erbjuda en varierad naturupplevelse vid ett besök.

Naturvärden kända sedan länge

​Naturvärdena i det här området har varit kända av markägarna sedan lång tid. År 1990 kunde man läsa om områdets naturvärden i en skrift över markägarens utpekade hänsynsområden*. Tack vare denna uppmärksamhet, utsågs Berg-Annas berg av Länsstyrelsen att 2005 ingå i nätverket Natura 2000 - ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Och 2017 har området alltså även skyddats som naturreservat med staten som markägare.
*Det ursprungliga området har inte exakt samma avgränsning som det nu bildade reservatet.

Knärot och lummer

Bergs-Annas berg är ett omväxlande barrskogsområde. I de fuktiga delarna växer det mest gran. Här kan du också hitta den lilla oansenliga orkidéen knärot. I de torrare områdena är det större inslag av tall.

I skogen växer mycket blåbärsris, med inslag av ljung och lingon. Längs bäcken finns områden med rikliga mängder lummer- och ormbunksväxter.

Skog med branter och många döda träd

Skogen består i huvudsak av en äldre gran- och barrblandskog och mindre områden med tall. Där sluttningen är som brantast finns stora mängder död ved. Veden består av döda träd i många olika dimensioner och olika stadier av nedbrytning. Det gynnar många sällsynta arter, som exempelvis lappticka, rynkskinn, violmussling och vedtrappmossa.

De flesta av träden är mellan 100 och 200 år, men det finns enstaka gamla och grova tallar som närmar sig 300 år. Särskilt i sydvästra delen, längst upp i reservatet, finns ett flertal mycket stora och gamla tallar.

Parkera här!

Området är tämligen lättillgängligt, då Finnkölsvägen går förbi strax norr om naturreservatet. Där Finnkölsvägen svänger och viker av norrut, norr om naturreservatet, finns en vändplan. Här kan man parkera och lätt ta sig in i området. Inga markerade leder finns, så orienteringen får man klara på egen hand.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 31 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000