Rörtjärnskölen

Gles tallskog i solljus

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Rörtjärnskölen är ett flackt låglandområde på drygt 650 meters höjd över havet, norr om Knittarnas höjdmassiv. Området präglas av magra näringsförhållande, där det mest växer tallskog. På döda träd på myren, hittas mycket av den gula och giftiga varglaven.

​På Rörtjärnskölen växer mestadels tallskog, men i svackor förekommer även granar. Området är rikt på våtmarker och då främst så kallade fattigkärr av lösbottentyp.

Områdets kärlväxtflora är extremt fattig, åtminstone i de flacka delarna där utöver träd och buskar endast några bärris, ljung och en handfull myrväxter påträffas.

Varglaven uppträder däremot rikligt på torrakorna på myren. Grovtickan är påträffad vid basen av en gammal tall. Arten brukar betraktas som en god indikator på skyddsvärd tallskog.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark,

Vidare är det dessutom förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter) med undantag för insamling av bottenfauna.
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 558 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000