Karmoråsen

Karmoråsen är ett skogsreservat med huvudsakligen tallskog, men längs Karmorbäcken dominerar gran. Träden är mycket gamla, många mellan 400-500 år. Flera skogsbränder har satt sina spår i området och skogen karaktäriseras av gamla träd, torrakor och lågor. I reservatet finns därför flera sällsynta arter av lavar och svampar.

Området, som är ett skogsreservatet på ca 300 ha, ligger i en nordsluttning, västsydväst om Idre. Terrängen är mycket blockrik och berggrunden består av dalasandsten.

Karmortjärnsbäcken rinner genom reservatet och i norra delen av området finns några mindre gölar. Skogen är starkt påverkad av brand, sår av bränder, så kallade brandljud, och kolrester vittnar om ett flertal bränder. Genom att räkna årsringar i träd med brandljud har man kunnat datera en brand till mitten av 1600-talet.

Karmoråsen är i stort sett opåverkad av skogsbruk, viss plockhuggning har förekommit i norra delen av området. I övrigt finns inga eller få spår efter avverkning. Karmoråsen har även på grund av sin storlek höga värden som reservat, eftersom många känsliga arter kräver större sammanhängande områden för att klara sin överlevnad.

Ändamålet med reservatet är att skydda ett naturskogsartat område med dess flora och fauna och naturliga successioner. Ändamålet är även att - inom ramen för detta mål - ge möjlighet till naturupplevelse och vetenskaplig forskning i orördnatur.

Foto: Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Gles tallskog

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller med- vetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 310 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000