Agnmyren

Agnmyren ligger på Sollerön, i norra delen av Siljan. Platsen är känd för den grodlek som utspelas här varje år. Här finns även en fascinerande förkastningsbrant, som bevarades som naturminne 1986.

Bra grodlek tack vare avsaknaden av fisk

Agnmyren är en liten damm, känd i Siljanstrakten som en av de största lekplatserna för vanlig groda. Arten är inte bara vanlig, utan heter verkligen "vanlig groda". I månadsskiftet april-maj samlas tusentals exemplar av grodorna i dammen för parning. En liten mängd åkergroda och mindre vattensalamander finns också. Anledningen till det rika beståndet groddjur är att det inte finns någon fisk i dammen. Den näringsrika dammen ger en stor mängd förmultnande växtmassa. Detta innebär att svavelväte bildas, som slår ut eventuella fiskar och gynnar grodornas yngel.

Även fåglar trivs här

Fågellivet är rikt i området, även om dammens storlek är ringa. Närheten till andra fågelrika områden, till exempel Natura 2000-området Norrviken gör att många arter besöker Agnmyren. Sävsångare, rörsångare och vattenrall har setts här. Alla trivs i vassen och kan vara svåra att få syn på. Det är på lätena man får försöka identifiera dem. Säv- och rörsångar har en svirrande sång, som liknar varandras. Vattenrallen låter lite mer särpräglat - kan liknas vid en skrikande ilsken gris!

Geologi som blivit naturminne

Agnmyren ligger i den nordvästra delen av Klikten, den förkastningsbrant som går över Sollerön i nordsydlig riktning. I reservatets sydöstra del finns ett litet kalkbrott, kallat ”Silvergruvan”, där mineral som zinkblände och blyglans har brutits. Rester av brytningen, så kallad varp, syns som högar i närheten. En del av branten har sedan 1986 varit skyddad som naturminne.

Motivet till naturminnet var att bevara förkastningsbranten och framförallt den kalkgynnade floran med riklig förekomst av blåsippa. Agnmyren får kalkhaltigt sippervatten från den branta sluttningen i områdets östra del av Klikten. Det kalkhaltiga vattnet bidrar till den frodiga växtligheten i dammen, liksom den omgivande jordbruksmarken.

Stenåldern, vikingatid och 1800-tal visar sig i området

En sticka från stenåldern har hittats i Agnmyren. Området runt Agnmyren har en lång historia av odlings- och bosättningstradition och stenåldersgravar är funna längre upp i förkastningsdalen. Flera fornlämningarna är registrerade hos Riksantikvarieämbetet. Längs Agnmyren ligger fyndplatser för slagg och ett gravfält med stensättningar, högar och stenrösen som antas vara från vikingatidens slut. Marken närmast Agnmyren har använts som slogmyr, och till torvtäkt i slutet på 1800-talet.

Friluftsliv

En given tid på året att besöka detta naturreservat, är förstås på våren! I månadsskiftet april-maj är bästa tiden. När grodorna leker är det en storslagen uppvisning som pågår inför besökarnas fötter. En grusbelagd vandringsled går genom reservatet och bänk/bord finns att sitta vid. Ta med matsäck, barn i vagn eller gamla farmor med rullatorn och kom hit och njut!

Närbild på en groda i en damm

Kvack! Foto: Länsstyrelsen Dalarna (även alla bilder i bildspelet).

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
 • göra upp eld,
 • tälta eller ställa upp hus- eller släpvagn,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark,
 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
 • genomföra eller bedriva tävlingar och lägerverksamhet,
 • cykla eller rida annat än på markerad led,
 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål eller skada block och berg, t.ex. genom att mejsla, borra och hacka,
 • medföra hund som inte är kopplad.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Jens Montelius Risberg

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250486

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 3,3 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.