Knusberget

Knusberget består till största delen av en bergbrant med en höjdskillnad på ca 80 m. Här kan du - om du är mycket tyst - få se lodjur, som brukar hålla till i just branten.

I den brantaste delen finns barrblandskog med inslag av löv. Det finns gott om grov sälg i området. Detta är en bra miljö för hänglavar; långa garn- och skägglavar finns. I den södra delen av området är marken kalkpåverkad vilket medför att blåsippa och vårärt finns, några växter som är ovanliga i kommunen. Lodjur förekommer frekvent i området.

Knusberget är lätt tillgänglig från de skogsbilvägar som finns öster och väster om området. Från skogsbilvägen i väster finns en strövstig genom området.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon som ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- göra upp eld,
- tälta,
- medföra lös hund.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 17 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000