Hemtjärn

Hemtjärns naturreservat består till största delen av lövskog i olika åldrar.

Området är beläget på sedimentplatån i anslutning till nipan och älvbrinken strax söder om Bäsna. Större delen av området har i Skogsvårdsstyrelsens inventering visats sig hålla klass som nyckelbiotop.

Träden består till största delen av asp, björk och gråal. Död ved finns i riklig mängd, både stående och liggande som lågor. Detta ger goda förutsättningar för en förekomst av vedsvampar och lavar. Reservatet omfattar även vattenområdet ut till huvudfårans mitt.

Hemtjärn är gammal inägomark som tidigare varit uppodlad. Hemtjärn är lätt tillgänglig via vägen till badplatsen i Hemtjärn som fortsätter vidare upp på Gråheden.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark,
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar,
  • fånga eller insamla djur,
  • köra fordon i terrängen,
  • plantera främmande djur- eller växtart,
  • medföra lös hund.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2002
Storlek: 30 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen