Runsala

Öppen mark med hasselsnår innan lövsprickning

Solberga äng i Runsala. Foto: Karin Sund

Naturreservatet Runsala bjuder på omväxlande vandring i ett idylliskt och naturskönt kulturlandskap, med en djup ravin, lövträd och gamla betesmarker. Naturreservatet består av gamla ängs- och hagmarker, frodig lövskog och den djupa Runsala ravin.

Blomprakt

Runsala ravin är en fin plats att möta våren. Här växer både vanliga och mer sällsynta örter som bedårar med sin blomning under trädens skira grönska. Längre söderut i reservatet finns Solberga äng där du på försommaren kan hitta växter som föredrar torra och varma backar. Solvända är en liten ört som vänder sin gula blomma efter solens strålar. Blir det mulet, slår hon ihop sina kronblad. Från ängens övre del har du en vid utsikt över landskapet mot öster.

Torp och tjärdal

Reservatets nordvästra del finns det rester av flera torp som ligger vid gammal åkermark som numera blivit betesängar. Idag återstår endast husgrunder, men två av torpen var bebodda ännu på 1950- och 1960-talet. Väster om Solberga äng finns lämningarna efter en tjärdal, där man framställt tjära genom att bränna kådrik tallved långsamt i en övertäckt grop. Tjära var för många en viktig inkomstkälla under 1500-1800-talet.

Spännande svampar

Betesmarken har blivit känd för sina intressanta svampar. Scharlakansröd vaxskivling, med en färgprakt som gör den svår att missa, trivs i betade marker, gärna i närheten av ekar. Det är en god matsvamp som har blivit allt ovanligare i takt med att de betade hagmarkerna minskar. Trots den goda smaken bör svampen lämnas ifred så att den kan sprida sina sporer.

Runsala ek

Missa inte den mäktiga Runsalaeken! Den har ett midjemått på över fem meter och är flera hundra år gammal. Gamla, grova träd rymmer massor av liv. Allt från insekter, fåglar och smådjur till svampar, lavar och mossor.

Ädla lövträd

Naturreservatet består av gamla ängs- och hagmarker, frodig lövskog och den djupa Runsala ravin. Lövskogen med bl a ek, lönn, asp, lind och ask har utvecklats fritt under lång tid. Här finns gott om liggande döda stammar och grenar.Den förmultnande veden är ett eldorado för sällsynta svampar, som exempelvis kandelabersvamp som växer på kraftigt rötad aspved.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
 • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter mossor eller lavar,
 • utan Länsstyrelsens tillståndsätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2009, ändrat 2021
Areal: 65 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Runsala Pdf, 3.8 MB.

Beslut om upphävande av del av naturreservatet Runsala 2021 Pdf, 1.4 MB.

Skötselplan naturreservatet Runsala Pdf, 825.2 kB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön