Norra Ölsdalen

Skog med mosstäckt mark med många block

Norra Ölsdalen. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Norra Ölsdalens sluttning är brant och överallt ligger det små stenblock omväxlande med större bumlingar. Här växer granskog men de många lövträden bryter av och gör skogen ljusare. Reservatet är långsmalt och följer sprickdalen Ölsdalens östsida. I söder går reservatet ända ner till Ölsdalsviken.

Offergåvor för Fasaskogen

Längst nere i söder hittar du ett offerkast. Invid en gammal stig ligger ett stort stenblock i vars skydd det finns en ansamling mindre stenar. Det berättas att folk förr i tiden la dit en sten när man skulle färdas genom Fasaskogen, det otillgängliga skogsområdet öster om sjön Ölen. Kom man bara ihåg offergåvan kunde man gå säker i hela skogen och behövde inte oroa sig för onda andar och övernaturliga väsen.

Läs mer om Fasaskogen

Ovanliga svampar

Både den vanliga asptickan och den betydligt ovanligare stor aspticka orsakar röta i träden. Stor aspticka finns i Norra Ölsdalen. Ser du aspar med utskjutande fruktkroppar som är uppemot 30 cm, är det den sällsynta svampen du upptäckt. En annan iögonenfallande svamp är den gula taggsvampen som bildar stora svavelgula mattor bland granarna.

Spillkråkor gillar gamla aspar

Bland de hundraåriga granarna i reservatet växer mycket asp och björk. Nästan alla aspar är angripna av svampen aspticka, som gör att träden får kärnröta och så småningom blir ihåliga. Därför uppskattar hålbyggande skogsfåglar gamla aspar. Rötan gör det lättare för hackspettar, exempelvis spillkråka, att bygga sina stora och djupa bohål i stammarna. Ihåliga aspar hjälper såväl fåglar som skalbaggslarver och andra ryggradslösa djur att överleva vinterkylan.

Tillgänglighet

Norra Ölsdalen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Degerfors

Bildat år: 2009

Areal: 54 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Norra Ölsdalen Pdf, 971.3 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Norra Ölsdalen ligger öster om Degerfors, ca 15 km via bilväg. Från väg 555, sväng av söderut vid Norra Östervik och kör i ca 4 kilometer. Vid Ölsdalen håll till vänster och kör ytterligare ca 600 meter innan du är framme vid platsen för naturreservatets informationsskylt.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön. Tälta gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss